Logo Tiger 3 Enterprise Üretim Emri Oluşturma ve Üretim Kontrol Genel Bilgiler

Üretim kontrol program bölümü, üretim sürecini oluşturan tüm temel öğelerin tanımlanmasından sonra (kaynaklar & vardiyalar, operasyonlar, rotalar, ürün reçeteleri), üretim emirlerinin verildiği ve iş emirlerinin oluştuğu, üretim için planlanan ve gerçekleşen maliyetlerin hesaplandığı modüldür.


Genel olarak, üretimin yapıtaşı olan tüm temel unsurlar oluşturulduktan sonra, üretim sürecinin başlatıldığı program bölümüdür. Üretim sürecinin başlamasıyla oluşan malzeme hareketleri (stok ve ambar hareketleri), malzeme fişleri olarak program tarafından otomatik oluşturulur ve kaydedilir.


Üretim sırasında oluşabilecek zaman ve kaynak kullanımı ile ilgili değişiklikler sonucu, üretim için planlanan tarihler ve süreler güncellenir ve üretimin hedeflenen ve planlanan başlangıç tarihi ve toplam süresi belirlenir. Üretilecek malzeme ve üretimde kullanılacak malzeme miktarları üretim emri üzerinde belirlenir. Malzemeler ve üretimde kullanılacak miktarları belirlendikten sonra, bu malzemelerin belirli stok ve ambar kontrolleri sonucu saptanan eksik miktarı ve bu miktarın nasıl temin edileceği yine üretim emri üzerinden belirlenir. Üretim emrinin kaydedilmesi ile, üretim emri serbest bırakılır ve iş emirleri otomatik olarak oluşturulur.


Kaydedilen iş emirlerine ait operasyonlar için operasyon ihtiyaçları taranarak uygun iş istasyonu saptanır. Üretim sürecinin en üst seviyesinden en alt seviyesine kadar tüm hammadde, yarı mamul, iş istasyonu ve çalışan gereksinimleri ile operasyon süreleri ve maliyetler izlenir. 

 • Üretim kontrol ana kayıtlar bölümünde yer alan Durma Nedenleri, üretim emrinin kaydedilmesi, başlatılması (durumunun "Devam Ediyor" konumuna getirilmesi) ve daha sonra herhangi bir nedenden dolayı durdurulması durumu sözkonusu olursa, bu durma nedenlerinin kaydedildiği bölümdür. Durma nedenine ait detaylar ise iş emirleri üzerinde Durma Bilgileri sayfasından kaydedilir.

 • Hareketler bölümünde, iş emirlerini ve dolayısıyla üretim sürecini başlatan "üretim emirleri" yer alır. Bu bölümde ayrıca, üretimde girdi olarak kullanılan malzeme ihtiyaçları sonucu oluşan talepler ve bu malzemelerin karşılanma şekillerinin izlendiği, "temin önerileri" yer alır.

 • İşlemler menüsünde, planlanan ve gerçekleşen üretim emri maliyetleri hesaplanır ve planlanan / gerçekleşen genel gider hareketleri oluşturulur.

Durma Nedenleri

Durma nedenleri, üretim kontrol ana kayıtlar bölümünde yer alır. Üretimin herhangi bir nedenden dolayı durdurulması söz konusu olduğunda, durma nedenlerinin kaydedildiği seçenektir. Durma nedenleri, iş emirleri üzerinde yer alan "durma işlemleri" bölümünde kullanılır. 

Durma Nedenleri Üretim Kontrol program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Durma nedenleri menü seçenekleri şunlardır: 

 
 • Ekle

Yeni durma nedeni bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

 • Değiştir

Durma nedeni bilgilerini güncellemek için kullanılır.

 • Çıkar

Durma nedeni kaydını silmek için kullanılır.

 • İncele

Durma nedeni bilgilerini incelemek amacıyla kullanılır.

 • Kopyala

Kayıt bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

 • Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

 • Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen durma nedeni kayıtlarını toplu olarak silmek için kullanılır.

 • Kayıt Bilgisi

Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

 • Kayıt Sayısı

Kayıt sayısını görüntüler.

 • Güncelle

Seçilen durma nedeni kayıtlarını toplu olarak silmek için kullanılır.

 • Öndeğerlere Dön

Durma nedenleri listesini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntüler.

 

Durma Nedeni


Üretimin Durma nedenlerine ait öndeğerler Durma Nedenleri menüsünde Ekle seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir. Durma nedenine ait detaylar ise iş emirleri üzerinde Durma Bilgileri sayfasından kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: 


Kodu: Durma nedeni kayıt kodudur. 

Açıklaması: Durma nedenine ait açıklamadır. 

Özel Kod: Durma nedeni kayıt özel kodudur. 

Yetki Kodu: Durma nedeni kayıt yetki kodudur. 

Maliyeti Etkiler: Durma nedeninin maliyeti ne şekilde etkileyeceğini belirtir. Bu alan Evet / Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumumda maliyet hesaplarında durma kaydı bilgileri dikkate alınır. 

Planlamayı Etkiler: Durma nedeninin üretim planlamasını ne şekilde etkileyeceğini belirtir. Bu alan Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, üretim planlamada tarihler durma kaydı dikkate alınarak hesaplanır. 

 
Üretim Emirleri

Üretim emri, oluşturulan üretim reçetesine göre yapılacak üretime ait üretim bilgilerinin kaydedildiği, üretim süre ve tarihlerinin hesaplandığı, üretim aşamalarının izlendiği fiştir.


Ana malzemenin üretiminin gerçekleşmesi için açılan üretim emri ile malzeme reçetesinde yer alan tüm yarı mamul tipindeki girdilerin ve sanal yarı mamullerin üretim emirleri oluşur.


Üretim reçetelerinde tanımlanan hammadde, yarı mamul ve çıktı satırları birbirlerine bağlıdır. Üretimin gerçekleşmesi, sarf edilen malzemeler ve çıktıların elde edilip depoya girmesi üretim emirleri ile yapılır. Üretim emri kaydedildiğinde, üretim emri üzerinde yer alan operasyon kadar iş emri oluşur yani, üretim sırasında, ana malzemenin üretimi için üretilecek ve aynı zamanda sarf edilecek yarı mamuller için de iş emirleri oluşur. 


Üretim emirleri oluşturulduğunda ve kaydedildiğinde üretimde kullanılacak olan malzeme hareketleri, dolayısıyla malzeme fişleri oluşur. (Bu malzeme fişleri "Planlanan" konumundadır ve stokları etkilemez.)


Malzeme yönetimi fabrika parametrelerinde otomatik malzeme çekişi alanında yapılan seçim doğrultusunda üretim emri durum bilgisine göre gerçekleşen miktar girişi otomatik olarak açılır ve bunun sonucu malzeme fişleri "Gerçekleşen" durumuna geçer. ("Gerçekleşen" durumundaki malzeme fişleri stokları etkiler)


Reçeteden sapan sarf, fire ve çıktı miktarları üretim emirleri ile kolaylıkla izlenebilir. Maliyet ise yapılan değişikliğe göre yeniden hesaplanabilir. Üretim reçetesi oluşturulurken planlanan çıktı miktarı ve maliyeti ile üretim sonucunda gerçekleşen durum kolaylıkla izlenebilir. Üretim emirleri ile, oluşturulan reçetelere uygun olarak üretim yapılır ve aşama aşama izlenir. Üretim emirleri, Üretim Kontrol program bölümünde Hareketler menü seçeneği altında yer almaktadır.

Üretim emirleri menü seçenekleri şunlardır:

 
 • Ekle

Yeni üretim emri kaydetmek için kullanılır.

 • Değiştir

Üretim emri bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

 • Çıkar

İptal edilen üretim emirlerini silmek için kullanılır.

 • İncele

Üretim emri bilgilerini incelemek amacıyla kullanılır.

 • Kopyala

Hızlı bilgi girişi için kullanım kolaylığı sağlar. Üretim emri bilgilerini başka bir fişe kopyalar. Açılan fiş yeni bir numara verilerek ve gerekli değişiklikler yapılarak kaydedilir.

 • Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

 • Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen üretim emirlerini toplu olarak silmek için kullanılır.

 • İptal / Geri Al

Üretim emrinin iptal edilmesinde ve gerektiğinde geri alınmasında bu seçenekler kullanılır. İptal edilen üretim emirleri silinmez.

 • Toplu İptal / Toplu Geri Al

Seçilen üretim emirlerinin toplu olarak iptal edilmesinde ve gerektiğinde toplu olarak geri alınmasında kullanılır.

 • Toplu Geri Al (Gerçekleşen Maliyetleri Muhasebeleştir)

Seçilen üretim emirlerinin muhasebe kayıtlarının toplu olarak geri alınması için kullanılır.

 • Toplu Geri Al (TFRS Gerçekleşen Maliyetleri Muhasebeleştir)

Seçilen üretim emirlerinin muhasebe kayıtlarının toplu olarak geri alınması için kullanılır.

 • Toplu Geri Al (Planlanan Maliyetleri Muhasebeleştir)

Seçilen üretim emirlerinin muhasebe kayıtlarının toplu olarak geri alınması için kullanılır.

 • Durum Bilgisi

Üretim emirleri listesinden durum değişikliği yapmak için kullanılır.

 • Toplu Durum Bilgisi

Seçilen üretim emirlerinin durumlarını toplu olarak değiştirmek için kullanılır.

 • Malzeme Üretim Girdi Seviyesi Güncelleme

Malzeme kayıtlarının üretim seviyelerini hesaplamak ve maliyetlendirme işlemlerini bu hesaba göre yapabilmek için kullanılır.

 • Planlanan Genel Giderleri Oluştur

Üretim reçetesine ait planlanan genel giderleri oluşturmak için kullanılır.

 • Gerçekleşen Genel Giderleri Oluştur

Üretim reçetesine ait standart genel giderleri oluşturmak için kullanılır.

 • Toplu Serbest Bırak

Seçilen üretim emirlerinin toplu olarak serbest bırakılmasında kullanılır.

 • Serbest Bırak

Üretim emrinin serbest bırakılmasında kullanılır.

 • Malzeme Temini

Üretimde kullanılacak malzemelerin temin şekilleri ve miktarlarını kaydetmek için kullanılır.

 • Ardışık Malzeme Temini

Üretim emirlerindeki girdi yarı mamullerin malzeme teminini tek seferde yapmak için kullanılır.

 • İş Emirleri

Üretim emrine bağlı iş emirlerini listeler.

 • İş Emirleri Diyagramı

Üretim emrine bağlı iş emirlerinin şematik olarak görüntülendiği seçenektir.

 • Malzeme Fişleri

Üretim sonucunda oluşacak malzeme fişlerini incelemek ve kaydetmek için kullanılır.

 • Gerçekleşen Miktar Girişi

Günlük gerçekleşen malzeme işlemlerine ait fişler bu bölümden girilir.

 • Tamamlama Oranı İle Gerçekleşen Miktar Girişi

Üretim tamamlama oranı belirterek malzeme işlemlerine ait fişleri toplu olarak oluşturmak için kullanılır.

 • Hızlı Gerçekleşen Miktar Girişi

Günlük gerçekleşen malzeme işlemlerine ait fişleri toplu olarak oluşturmak için kullanılır.

 • Planlanan Maliyet Hesaplama

Planlanan maliyet hesaplama işlemleri için kullanılır.

 • Gerçekleşen Maliyet Hesaplama

Gerçekleşen maliyet hesaplama işlemleri için kullanılır.

 • Ayrıştırılmış Maliyet Hesaplama

Üretim emri maliyet hesaplama yöntemidir. Hesaplama yaparken malzeme maliyetini diğer maliyetlerden (iş iştasyonu, işçilik vb.) ayrıştırır.

 • TFRS Gerçekleşen Maliyet Hesaplama

TFRS kapsamında gerçekleşen maliyet hesaplama işlemleri için kullanılır.

 • Gerçekleşen Maliyeti Muhasebeleştir

Gerçekleşen maliyeti muhasebeleştirmek için kullanılır.

 • TFRS Gerçekleşen Maliyetleri Muhasebeleştir

TFRS kapsamında gerçekleşen maliyetlerin muhasebeleştirlmesi için kullanılır. "Tamamlandı" statüsündeki üretim emri üzerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

 • (Geri Al) TFRS Gerçekleşen Maliyetleri Muhasebeleştir

TFRS kapsamında gerçekleşen maliyetlerin muhasebeleştirlmesi işlemini iptal etmek için kullanılır.

 • TFRS Gerçekleşen Maliyetler Düzeltme Muhasebe Kodları

TFRS planlanan ve gerçekleşen maliyetler arasındaki farkı muhasebeleştirmede kullanılan muhasebe kodlarını girmek için kullanılır.

 • Kayıt Bilgisi

Kaydın ilk tanım ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

 • Kayıt Sayısı

Tanımlı üretim emirleri sayısını görüntüler.

 • Güncelle

Üretim emri bilgilerini güncellemek için kullanılır.

 • Öndeğerlere Dön

Üretim emirleri listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntüler.

 • Filtrele

Filtrele seçeneği ile üretim emri istenen özelliklere uygun olarak görüntülenir.

 • Yaz

Seçilecek üretim emrini bastırmak için kullanılır.

 • Toplu Basım

Üretim emirlerini toplu olarak bastırmak için kullanılır.

 • Operasyon ve Malzeme Bağlantısı

Seçilen üretim emrine ait operasyonlarda üretilen malzemelerin listelendiği seçenektir.

 • Malzeme İhtiyaç Listesi

Seçilen üretim emrinde kullanılacak malzeme ihtiyaçlarının listelendiği seçenektir.

 • Kullanılabilir Lot/Seri Listesi

Kullanılabilir seri/lot numaralarının listelendiği seçenektir.

 • Kısayol Oluştur

Üretim emirleri listesi ve/veya üretim emri için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

 • Kısayol Gönder

Oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara e-posta ile göndermek için kullanılır.

 

Üretim Emri Bilgileri


Üretim emri fişleri, Üretim Emri ve Fason Emri fişleri olarak ikiye ayrılır. Fason Emirleri, fason üretimlerde, Üretim Emri fişleri normal üretim süreçlerinde kullanılmaktadır. Üretim emri ekleme işlemi sırasında emre bağlı rota tanımı kullanılır, rota satırı sayısı kadar üretim emri satırı yani iş emri oluşturulur. Üretim emri genel bilgileri fişin üst bölümünde yer alan alanlardan kaydedilir. Üretime ait diğer bilgiler fiş üzerindeki seçenekler ile kaydedilir. Bu seçenekler şunlardır: 

 • Genel

 • Üretim Emri Satırları

 • İşlem Bağlantıları

 • Maliyetler (Fason Emirlerinde)

 • Planlanan Maliyetler (Üretim Emirlerinde)

 • Gerçekleşen Maliyetler (Üretim Emirlerinde)

 • Maliyet Bağlantıları (Fason Emirlerinde)

 • TFRS Gerçekleşen Maliyetler (Üretim Emirlerinde)

 • Kaynak Kullanımı (Üretim Emirlerinde)

 • Operasyon K.K.K Değer Girişi (Üretim Emirlerinde)

 • Planlanan Genel Giderler (Üretim Emirlerinde)

 • Gerçekleşen Genel Giderler (Üretim Emirlerinde)

 • TFRS Gerçekleşen Genel Giderler (Üretim Emirlerinde)


Üretim Emri / Fason Emri Temel Bilgileri

Fiş No: Üretim emrinin / fason emrinin programdaki takip numarasıdır. Üretim emirleri fiş numaralarına göre sıralanmıştır. Girilen son üretim emrinden bir sonraki numara alana otomatik olarak gelir. İstenirse değiştirilebilir. 

Tarih: Üretim emrinin tarihidir. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. 

Özel Kod: Üretim emirlerini sınıflandırmakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Kullanıcının üretim emirlerini kendi firmasına özel bazı kriterlere göre belirli gruplar altında toplaması için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan ancak girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. 

Yetki Kodu: Kayıt bazında yetkilendirme ile veri güvenliğinin sağlanması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Kayıt bazında yetki verilmesi için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi üretim emirlerine ulaşabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği üretim emirlerine farklı yetki kodları verilmelidir. 

Fabrika: İşlemin ait olduğu fabrikayı belirtmek için kullanılır. Tanımlı fabrikalar listelenir ve seçim yapılır. 

Durumu: Üretim durumunun izlendiği alandır. Kullanıcı bu alana müdahale edemez. Üretim emri durum değişikliği için üretim emirleri ya da iş emirleri listesinde F9 / sağ fare tuşu menüsünde yer alan "durum bilgisi" seçeneği kullanılır. Burada yapılan seçim üretim emri fişlerinde Durumu alanına aktarılır. Durum alanı aşağıdaki seçenekleri içerir: 

 • Başlamadı

 • Devam ediyor

 • Durduruldu

 • Tamamlandı

 • Kapandı

İş emri durumların birbirleri arasındaki geçişleri ise şöyle olmak zorundadır:


1. Serbest bırakılmamış bir üretim emrinin statüsü "Başlamadı" olabilir. 

2. "Başlamadı" statüsündeki bir emrin bir sonraki statüsü sadece "Devam Ediyor" ve "Kapandı" statülerinden biri olabilir. Üretim emri "Başlamadı" statüsünde iken, üretim emri serbest bırakılabilir ya da serbest bırakma kaldırabilir.

3. "Devam Ediyor" statüsündeki bir emrin bir sonraki statüsü sadece "Durduruldu", "Tamamlandı" ve "Başlamadı" statülerinden biri olabilir.

4. "Durduruldu" statüsündeki bir emrin bir sonraki statüsü sadece " Devam Ediyor" ve "Kapandı" statülerinden biri olabilir. Üretim emri "Durduruldu" statüsünde iken, serbest bırakma geri alınabilir ya da serbest bırakması geri alınmış bir üretim emri yeniden serbest bırakılabilir.

5. "Tamamlandı" statüsündeki bir emrin bir sonraki statüsü sadece "Kapandı" veya "Devam Ediyor" statüleri olabilir.

6. "Kapandı" statüsündeki bir emrin bir sonraki statüsü "Tamamlandı" statüsü olabilir. 

 

Bir üretim emrinin silinebilmesi için, ya başlamamış ya da durdurulmuş olması gerekmektedir. Ancak silme işlemi gerçekleşmeden önce, emrin iptal edilmesi gerekmektedir. İptal işlemi, üretim emri listesi üzerinden açılan F9/sağ fare düğmesi menüsü üzerindeki "İptal" seçeneği ile yapılır. İptal işleminin geri alınması ise yine F9/sağ fare düğmesi menüsü ile açılan "Geri al (İptal)" seçeneği ile yapılabilir. Emir iptal edildiğinde, emre bağlı kayıtlarda hiç bir değişiklik olmaz, kayıtlar iptal edilen emrin silinmesi ile birlikte silinir.

 

Üretim Emri Genel Bilgileri


Mamul Bilgileri

Mamul bölümündeki alanlardan üretim emri ile üretilecek mamul bilgileri kaydedilir: 

Mamul Kodu: Bu üretim emri ile üretilecek malzemenin kodudur. Fason emirleri için, mamul alanından Fason Reçetesi oluşturulmuş mamul kodları arasından seçim yapılır.

Açıklaması: Bu üretim emri ile üretilecek malzemenin açıklamasıdır. 

Birim: Seçilen mamulün birim bilgisidir. Üretimin hangi birim üzerinden gerçekleştirileceği bu alanda belirlenir. 

Miktarlar

Ana ürün için Planlanan ve Gerçekleşen üretim miktarlarını gösterir. Planlanan Miktar, ürün reçetesi oluşturulurken belirlenir. Üretilecek olan ana ürün miktarıdır. Oluşturulan tüm üretim fişleri için planlanan düzeyinde temel alınacak olan miktarlardır. Ürün reçetesi kaydedildiğinde planlanan miktar çerçevesinde, "Planlanan" durumundaki malzeme fişleri oluşur. Üretim emri "Devam Ediyor" yada "Tamamlandı" konumundayken üretim emirleri listesinde ilgili üretim emri sağ fare menüsünde yer alan gerçekleşen miktar girişi seçeneği kullanıldığında, "Planlanan" durumundaki malzeme fişleri "Gerçekleşen" konumuna gelir ve üretim emri içerisinde Gerçekleşen Miktar alanına toplam üretilen mamul miktar bilgisi aktarılır. Kullanıcı bu alana müdahale edemez.

Reçete Bilgileri

Üretimin hangi reçeteye göre gerçekleştirileceği, reçete bilgileri bölümünde yer alan alanlardan kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: 

Reçete Kodu/Açıklaması: Üretimde kullanılacak olan reçete kodu ve açıklamasıdır. Program, mamul ve planlanan miktar girilmeden reçete seçimine izin vermez. Planlanan miktar girildiğinde ana ürün ait reçete bu alana öndeğer olarak gelir, ürüne ait birden fazla reçete varsa ürün reçeteleri listelenir ve ilgili reçete seçilir. 

Revizyon Kodu/Açıklaması: Seçilen ürün reçetesine ait revizyon bilgisidir. Öndeğer olarak güncel revizyon gelir; reçeteye ait farklı bir revizyon kullanılacaksa, revizyonlar listelenir ve seçim yapılır. 

Rota Kodu/Açıklaması: Ürün reçetesine ait rota kodu ve açıklamasıdır. Seçilen ürün reçetesindeki rota bilgisi bu alana otomatik gelir. 

Ürün Hattı Kodu Açıklaması: Ürün reçetesine ait ürün hattı kodudur. Seçilen ürün reçetesindeki ürün hattı bilgisi bu alana otomatik gelir.

Tarihler

Ana ürün olarak seçilen mamul için üretime ne zaman başlanacağı, üretimin ne zaman biteceği ve teslim edileceği tarihler bu alanlardan belirlenir. Ürün rota kaydında bulunan işlem süresi ve üretim emrinde verilen planlanan miktar doğrultusunda üretimin toplam süresi program tarafından dakika bazında hesaplanır (üretim emrini kaydedildikten sonra hesaplanır). Ayrıca ürün için geçerli teslim tarihi yine bu alandan kaydedilir.  Başlangıç / Bitiş Tarihleri ve Saatleri / Üretim süresi üç şekilde detaylı olarak izlenir: 

 • Hedeflenen

 • Planlanan

 • Gerçekleşen

Hedeflenen tarih ve saatler, kullanıcı tarafından girilen ve program tarafından otomatik olarak oluşturulacak planlanan tarihlerin bulunmasında baz alınan tarihlerdir. Üretim emri ilk oluşturulduğunda hedeflenen başlangıç tarihi alanına öndeğer olarak üretim emri tarihi gelir, istenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. 


Planlanan tarih ve saatler, program tarafından oluşturulur; bu alana kullanıcı tarafından bilgi girilemez. Hedeflenen tarih alanında verilen başlangıç tarihi planlanan tarih alanına aktarılır, başlangıç / bitiş tarih ve saatleri, fabrika bölümü çalışma günleri, ürüne ait ürün reçetesindeki rotada belirtilen işlem süresi ve kaynak vardiyasına göre hesaplanır. Hedeflenen tarih alanına saat bilgisi girilmedi ise, program, başlangıç saati olarak rotadaki ilk operasyona ait iş istasyonunun vardiya başlangıç saatini buraya aktarır ve işlem süresine göre hesaplanan süre neticesinde bitiş saati bulunur. Eğer kullanıcı hedeflenen tarih alanına saat bilgisi girdiyse, program başlangıç saati olarak hedeflenen saati baz alır ve bitiş saatini ona göre hesaplar. Böylelikle üretimin toplam süresi dakika bazında hesaplanmış olur. 


Gerçekleşen tarih ve saatler: Üretim emri "Devam Ediyor" konumuna getirildiğinde, planlanan başlangıç tarihi ve saati, gerçekleşen başlangıç tarihi ve başlangıç saati alanına otomatik gelir. Üretim emri "Tamamlandı" konumuna geldiğinde ise, planlanan tüm tarih ve süreler bu alana otomatik olarak aktarılır. 


Planlama Metodu

Üretim emrinin verilen başlangıç tarih ve saatine göre ne zaman biteceği yada belirli tarihte bitmesi planlanan üretim emrinin başlaması gereken zamanının planlanması için kullanılır. İleriye doğru planlama ve geriye doğru planlama olmak üzere iki şekilde uygulanabilir. 


İleriye Doğru Planlama: Bu yöntemde üretim emrinin hedeflenen başlangıç tarihi ve saati kullanıcı tarafından verilir ve iş istasyonu çalışma süreleri, operasyon süreleri ve fabrika bölümü çalışma günleri dikkate alınarak program tarafından planlanan tarihler hesaplanır. Stoka üretim yapan firmalar bu yöntemi kullanabilir.