top of page

Metodik Sistem Kurgusu

Depo Yönetim Sistemlerinin omurgasını oluşturan Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik zincirinin lojistik süreçlerinin başlatılması ve izlenip kontrol edilmesini sağlarken,bu operasyonların performans ölçümlerini de yapar. Depo Yönetim Sistemleri,lojistik operasyonların yürülmesinin yanında,talep tahminleri ile planlama gibi karar desteklerine ek olarak,muhasebe,finansman ve insan kaynakları operasyonlarına da destek sağlar. ERP paketlerinin yetenekleri ile içerikleri ve esneklikleri her geçen gün biraz daha geliştirilmektedir. Tipik bir Depo Yönetim Sisteminini yetenekleri,başlıca şu konuları,birbirleriyle entegre olarak içerir.

Yapısal Tanımlar - Ürün Ağaçları

Ürün ağaçları,ürünlerin,hammadde,malzeme ve hazır parça gibi satın alma yoluyla elde edilen bileşenleri ile,üretimi işletme içinde yapılan yarımamul bileşenlerinin cinslerini ve miktarlarını tanımlayan parametrik programdır. Operasyonel olarak;planlanan son üretimler için gerekli olacak dışardan satın alınacakmal ve hizmetler ile,içeride yapılacak ana üretimlerin belirlenmesine yarar.Planlama olarak; satınalma gereksinimlerinin belirlenmesi,ara üretim siparişlerinin belirlenmesi ile yapılan veya yapılacak ürünlerin maliyetlerinin hesaplanmasını sağlar.

Ürün ağaçları "Tek Kademeli" ve "Çok Kademeli" olmak üzere iki çeşittir.Tek kademeli ürün ağaçları,yalnızca dışardan satın alınacak mal ve hizmetler ile bunların birim ürün başına toplam miktarını belirten bir listedir. Çok Kademeli ürün ağaçları,satın alma malzemeleri ile birlikte, ürünü oluşturan yarı mamulleri de gösterir. En küçük yarı mamulden başlamak üzere ,kademeli olarak,tüm yarı mamuller için ayrı bir ürün ağacı hazırlanır.Yarı mamullerin ürün ağaçları kademeli olarak birleştirilerek,sonuçta ürünün kendisinin ürün ağacına ulaşılır.

Ürün ağaçları işlevsel olarak 3 ana konuda destek sağlar:

 • Üretim Siparişlerine (iş emri) tahsis edilecek stok kalemlerinin belirlenmesi:bu şekilde belirlenen malzeme listesi,"çeki listesi" adı ile ambardan üretime kontrollü malzeme çıkışı,

 • Malzeme İhtiyaç Planlamasında,dışardan satınalınması gereken mal ve hizmetlerin cinsi,miktarı ve tedarik zamanının belirlenmesi. Ürün ağaçlarının bu özelliği,bütçe hazırlanması sırasında,işletmenin işletmenin dönemsel satınalma gereksinmesinin belirlenmesine de yardımcı olur.

 • İmal edilmesi öngörülen bir ürünün,üretimden önce,maliyetlerinin standart olarak hesaplanması.

Üretim Rotaları

Ürünlerin ve yarı mamullerin  üretim operasyonlarının tanımlandığı parametrik programdır. İşlemler sırası ile,her bir operasyonun hangi iş istasyonu veya tezgahta yapılması gerektiği bilgisi ile her bir operasyon için gereken işlem süreleri ayrıntılı olarak tanımlanır.

İş istasyonu veya tezgah olarak tanımlanan üretim birimi,bağımsız olarak planlanabilen en küçük üretim birimidir.İşlem süreleri ise ayar ve hazırlık,operasyon ve bekleme süreleri olarak İş İstasyonlarına veya tazgahların niteliklerine göre işçiler için ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak belirtilir.

Ön Modüller

Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımlarının diğer yapısal tanımları,işletmelerin işlevsel operasyonlarının yürütülebilmesi ve kontrol edilebilmesi için gereken parametrelerdir.Bunların başlıcaları,

 • muhasebe hesap planı,

 • alacaklı cari hesaplar 

 • satış sipariş işlemleri için müşteri tanımları,

 • borçlu cari hesaplar ile satınalma işlemleri için satıcı tanımları,

 • tüm stok yönetimi işlemleri için stok kalemi barkod tanımları,ambarlar ile ambarlar yerleri tanımları,

 • rotalama ve maliyet işlemleri için gerekli olan ve "İş Yeri" olarak tanımlanması gereken atölye ve tazgahlardır.

Operasyonlar Stok Yönetimi ve Kontrolü

Stok yönetimi ve kontrolü işlevselliği,Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımının omurgası ve başlangıç noktasıdır.MRP paketleri ,stok yönetimi işlevselliğinin çevresinde geliştirilmiştir.Stok Yönetimi modülleri,işletmelerin stok kayıtlarını oluşturur.Temel işlevselliği,fiziksel ve kavramsal stok hareketlerinin gerçek zamanlı olarak işlenmesi ve kaydedilmesidir.

Stok hareketleri,işletme özelliklerine bağlı olarak çok çeşitli olmakla birlikte,bu hareketler üç ana grupta toplanabilir:

 1. Stok Girişi:Satınalma,üretim ve iade gibi çeşitli nedenler ile fiziksel veya kavramsal olarak işletme stoklarını artıran giriş işlemleridir.

 2. Stok Çıkışı:Satış,üretim için malzeme tüketimi,satıcıya iade ve stok firesi gibi nedenler ile fiziksel veya kavramsal olarak stokları azaltan çıkış hareketleridir.

 3. Transfer: İşletmenin stok varlıklarını değiştirmeyip,stokların tutulduğu ambarı veya ambar yerinin değiştirilmesi ile ilgili stok hareketleridir.

 

Stok Yönetim modüllerinde,stok hareketleri,nitelik ve nedenlerine bağlı olarak çeşitlendirilebilir.Bu çeşitlendirme,veri işleme,stokların ve stok hareketlerinin izlenmesi konusunda çeşitli yararlar ve kolaylıklar sağlar. Stok yönetimi modülünün,en önemli işlevselliklerinden birisi,stok hareketlerine,"sipariş kodu"gibi "ön şart" veya "neden" tanımlanabilmesidir.Böylelikle,işletme içindeki operasyonların otomatik denetlenmesi ile birlikte,ERP içindeki diğer modüller ile entegrasyon sağlamaktadır.

Stok Yönetimi modülü,stok hareketlerinin işlenmesinin yanında önemli bazı stok yönetimi işlevlerini de destekler.Malzeme ihtiyaç planlaması modülünün kullanılmadığı durumlar veya kontrolü bu yolla yapılamayan "bağımsız talepli" stok kalemlerinin planlamasını (sipariş zamanı,ekonomik sipariş miktarı gibi kararların verilmesi) destekler.Ayrıca raf ömrü geçen malzeme ve ürünler ile rezerv altındaki stokların denetim altında tutulmasını sağlar.

Gerçel zamanlı olarak yürütülen stok hareketlerine paralel ve eş zamanlı olarak ERP içinde iki farklı işlem daha gerçekleşir.Stok Maliyetlendirmesi ve muhasebe kayıtlar.

Stok Yönetim modülleri,diğer modüllerinde desteği ile yöneticilere birçok alanda bilgi desteği sunar.Bu bilgilerden bazıları şöyledir:Eldeki Stok  Miktarı,Ortalama stok maliyeti,Siparişlerden beklenen stok girişleri,Müşteri siparişlerinin beklediği stok miktarı,Satılabilir veya kullanılabilir stok miktarı,Kullanılmayan atıl stoklar ve Stok ABC analizi.

Satış Siparişleri Yönetimi

Müşteri Siparişleri Yönetimi modülü,müşteriden siparişlerin alınmasından başlamak üzere,müşteriye sevkiyatın ve teslimatın yapılması ve ardından fatura kesilmesine kadar olan sipariş işlem operasyonlarını destekler.Modülün işlevselliği üç grupta toplanabilir:

 1. Müşteri Siparişi: Modülün en karmaşık bölümü olup,müşterinin sipariş kapsamının tanımlanmasından,fiyat,iskonto,promosyon ve ödeme şekilleri ile ürün teslim yerine kadar olabilecek çeşitli satış seçenekleri otomatik olarak tanımlanabilmeektedir. Bu özellik,siparişin alınması sırasında yapılabilecek hataları en aza indirir.

 2. Sipariş Kabulü: Müşteri siparişinin kabul edilebilmesi için önce müşteri kredibilitesinin sorgulanması,ardından,sipariş edilen mal veya hizmetin müşteriye verilebilir olması,stok kapasitesinin yeterli olup olmadığının denetlenmesi gerekir.Modül bu denetlemeyi,Kurumsal Kaynak Plalamasının (Tiger Plus,Tiger Enterprise ERP) diğer modüllerinden aldığı bilgiler ile otomatik yapar.

 3. Sevkiyat ve Fatura: Sipariş kapsamının müşteriye sevk edilebilmesi için gerekli haberleşme ve dökümanı oluşturur.Ürünlerin ambardan çıkışları için "sevk listesi",ürün nakliyesi için gereken irsaliye ve sevkiyatın yapılmasının ardındanfatura kesim işlemlerini gerçekleştirir.Fatura kesimi ile birlikte,müşteriden doğan alacaklar için, car, hesap kaydı oluşturur.

Satınalma Siparişleri Yönetimi

Satınalma Yönetimi Modülü,tedarikçilerden alınacak mal ve hizmetler için satınalma siparişinin açılmasından,sipariş edilen mal ve hizmetlerin kabulüne kadar olan olan işlemleri destekler. Satınalma işleminin tamamlanması ile birlikte,satıcıya doğan borçlar için cari hesaplara boç kaydı oluşturur.Bu modül satınalma operasyonlarına ek olarak , çeşitli satınalma  ihtiyaçlarının konsolidasyonunu,satıcılardan teklif alınmasını ve teklif değerlendirmelerinin yapılması,satıcı performanslarının ölçümü ve benzeri diğer tedarik işlevlerine de destek verir.

ERP Entegrasyonu

ERP,farklı işlevleri yerine getiren birçok modülün entegre ve eş zamanlı olarak çalıştığı bir modüller paketidir. ERP programındaki farklı modülllerin entegrasyonunu sağlayan iki önemli anahtar grubu vardır:

 1. Tek sabit bilgi yapısı ortak veri tabanı: ERP programında tanımlar "kod" adı verilen tanımlar ile yapılır.Örneğin stok kodu,müşteri kodu,satıcı kodu,ambar kodu,v.b. ERP içindeki tüm modüller aynı "kod"ları kullanır.Böylece tüm paket içinde bilgi bütünlüğü oluşur.

 2. Lojistik operasyonlar,sipariş işlemlerine dayalı olarak yürütülür.Sistem,açılan her müşteri ,üretim veya satınalma siparişi için ayrı bir sipariş numarası atar.Bu noktadan sonra diğer modüller tarafından gerçekleştirilen işlem ve hareketlerde,sipariş fişinin referans numarası kullanılır.Böylece bir yandan sipariş işlemlerinin gelişimini ve tamamlanmasını izlenebilme olanağı sağlanırken,aynı zamanda,farklı modüller arasında işlem ve süreç entegrasyonu sağlanmış olmaktadır.

Please reload

bottom of page