Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Üretim Modülü |Reçete | Operasyon| Rota Tanımlama İşlemleri

Üretim sürecinde geçerli olacak;

operasyon tanımlarının,rota tanımlarının,ürün reçetelerinin,üretim sabitleri tanımlarının,mühendislik değişikliği, reçete, reçete revizyon ve reçete sabiti güncelleme, toplu standart reçete maliyeti hesaplama işlemlerinin kaydedildiği program bölümüdür.

 

Üretim Tanımları Bölümü Menüleri


Ana Kayıtlar Operasyonlar, Rotalar, Ürün Reçeteleri, Üretim Sabitleri

İşlemler Mühendislik Değişikliği İşlemleri, Ürün Reçete Revizyon Güncelleme, Toplu Reçete Güncelleme, Toplu Standart Reçete Maliyeti Hesaplama, Ürün Reçeteleri Karşılaştırma İşlemi, Reçete Sabiti Güncelleme

Raporlar Kayıt ve Atama Listeleri

 
1. Operasyonlar

Üretim emri üzerinde, mamullerin ve yarı mamullerin üretilmesi sırasında gerçekleştirilecek işlemlerin her birisi bir operasyondur. Operasyon kartında, ilgili operasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş istasyonları, işgücü ve araçlar, iş istasyonu sabit hazırlık süreleri, operasyon başlangıç tarihi, bir iş istasyonunun belirlenen işlem süresi içinde üretebileceği işlem partisi, üretilen malzemenin kontrol ve kuyruk süreleri, üretilecek malzemenin operasyon öncesi ve sonrası bekleme süreleri, operasyonun iş istasyonu işgal oranı ve kaynak performansı yüzdesi belirtilir. Bir operasyonla ilgili tüm süreler operasyon kartı içinde tanımlanır. Operasyon için gerekli olan işgücü ve araçlar operasyon kartı içerisinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Operasyon için birden fazla çalışan/çalışan grubu seçilebilir.


Bir operasyon aynı anda sadece tek bir iş istasyonunda gerçekleştirilebilir fakat aynı anda birden fazla çalışan veya araç aynı operasyon içerisinde faaliyet gösterebilirler. Operasyon kartının içerisinde öncelik bilgisi ve asgari-azami süreler operasyon için uygun iş istasyonu seçiminde kolaylık sağlar. Operasyon kartında verilen süreler üretimin toplam süresini hesaplamamızı sağlar. Operasyon kartının kaydedilebilmesi için, operasyon kodu, iş istasyonu, işlem partisi ve işlem süresi alanları girilmesi zorunlu alanlardır. Operasyon tanımlanırken, kontrol edilecek özellikler Operasyon KKK atamaları ile belirlenir.


Operasyon tanımları Üretim Tanımları program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Operasyonlar menü seçenekleri şunlardır: 

Ekle : Yeni operasyon tanımı yapmak için kullanılır.

Değiştir : Operasyon bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Çıkar : Operasyon tanımını silmek için kullanılır. Statüsü Kullanımda olan operasyon kartları silinemez. Öncelikle statü bilgisinin Kullanım Dışı yapılması gerekir.

İncele : Operasyon tanımını incelemek için kullanılır.

Kopyala : Hızlı bilgi girişi için kullanım kolaylığı sağlar. Operasyon bilgilerini başka bir tanıma kopyalar. Açılan tanım yeni bir kod verilerek kaydedilir.

Ek Bilgi Formları : Logo Object Designer ile operasyonlar için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar : Seçilen operasyon tanımlarını toplu olarak silmek için kullanılır.

KKK Atamaları : Operasyon tanımında kullanılacak kalite kontrol kriterlerini atamak için kullanılır.

Filtrele : Operasyonlar listesini belirlenecek koşullara uygun tanımları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.

Yaz : Seçilen operasyon bilgilerini yazdırmak için kullanılır.

Toplu Basım : Operasyon tanımlarını belirlenecek filtre koşullarında toplu olarak bastırmak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi : Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Kayıt Sayısı : Kayıtlı operasyon sayısını görüntüler.

Güncelle : Operasyon tanımları listesini girilen son kayıtlarla birlikte görüntülemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön : Operasyonlar penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntüler.

Kısayol Oluştur : Operasyonlar Listesi ve/veya operasyon tanımı için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder : Oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara e-posta ile göndermek için kullanılır.

 
1.1. Operasyon Tanımları

Operasyon tanımları ile üretim sürecindeki her bir aşama için iş istasyonları, bunların sabit hazırlık, işlem, taşıma, kontrol, bekleme süreleri, parti ve taşıma büyüklükleri belirlenir. Operasyon ve rota ilişkisi kurulur. Operasyon tanım kartındaki her bir operasyon satırı için gerekli İşgücü ihtiyaçları, araç ihtiyaçları ve operasyonun gerçekleştirileceği iş istasyonun özellikleri kaydedilir. 


Rotasız üretim yapılmak istenirse, “Rotasız” Operasyon Kartları kullanılır. Sisteme kaydedilen operasyonlardan farklı olarak koyu renkte görüntülenirler. Rotasız Operasyon kartları, ürün reçetelerinde Rotasız kutucuğu işaretli olduğunda otomatik olarak kullanılır. Reçete içerisinde kullanılan Rotasız operasyon kartları, operasyon satırında kırmızı ve italik olarak yer alırlar. Reçete silinmeden operasyon satırı da silinmeyecektir. 


Operasyon Genel Bilgileri


Operasyon Kodu: Operasyon tanım kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Rotasız operasyon kartlarının kodu ve açıklaması alanları değiştirilemez. 


Operasyon Açıklaması: Operasyonunun adı ya da açıklayıcı bilgisidir. 


Statüsü: Operasyon tanımının kullanım durumunu belirtir. Statü alanı Kullanımda, Kullanım Dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Statüsü Kullanım Dışı olan operasyon tanımları üretim rotalarında kullanılamaz. Statü alanında Kullanım Dışı seçimi yapılmışsa, rota tanımlarından ulaşılan operasyon tanımları listelerinde Kullanım Dışı statüsündeki tanımlar yer almaz. Rotasız operasyon kartlarının statüsü değiştirilemez. 


Özel Kod: Operasyon tanımlarını gruplandırmak için kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kullanıcının, operasyon tanımlarını kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. 


Yetki Kodu: Operasyon tanımı yetki kodudur. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Kodlamada sayı ve harf birlikte kullanılabilir. 


Dağıtım Tipi: Operasyon satırlarında birden fazla iş istasyonu olması durumunda uygun olan tüm iş istasyonlarına yükleme yapmak için kullanılır. Bu alan aşağıdaki seçenekleri içerir: 

  • Dağıtılmayacak

  • Miktara Göre

  • Zamana Göre 

  • Koşula Göre

Dağıtım tipi öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde belirlenir.


Operasyon tanımlarında uygun her iş istasyonu için iş emirleri oluşturulur. İş istasyonlarına yüklenecek zaman dilimleri operasyon tanımındaki dağıtım parametresine göre belirlenir. 


Dağıtım tipi Dağıtılmayacak olduğunda operasyon tanımındaki uygun iş istasyonlarından sadece bir tanesi için iş emri oluşturulur. Üretim miktarı, işlem partilerine bakılmaksızın operasyondaki ilk uygun iş istasyonuna yüklenir. 


Dağıtım Tipi Miktara Göre olduğunda her iş istasyonunda eşit miktarda malzeme işlenecek şekilde dağıtım yapılır. Operasyona giren malzeme miktarı, öncelikle eşit olarak dağıtılır; bu miktarlar, istasyonların işlem partilerine göre uygun miktarlara yuvarlanır. Bu durumda üretim miktarı eksik kalıyor ise, kalan miktar, miktarca en az yüklenmiş olan iş istasyonuna atanır, bu son atamada işlem partisi dikkate alınmaz. 


Dağıtım tipi Zamana Göre olduğunda operasyondaki iş istasyonları işi aynı zamanda bitireceği esas alınarak malzeme miktarlarını ona göre dağıtılır. 


Dağıtım Tipi Koşula Göre olduğunda, aynı iş istasyonu birden fazla kere kullanılabilir.


Rotasız operasyon kartlarının dağıtım tipi “Koşula Göre” seçilidir ve değiştirilemez. Rotasız operasyon kartlarının dağıtım tipinin koşula göre olması, bir iş istasyonu ya da malzemenin birden fazla satırda tanımlayarak üretim yapılmasına olanak sağlar.


Koşul seneğinde yer alan P11: ”Ana Ürün Kodu” parametresi malzeme kodu bazında iş istasyonu çalışmasını sağlar.


Örneğin;

P11 = “MM.001” yazıldığında, eğer üretim emrinin mamul kodu MM.001 ise bu iş istasyonu kullanılır.


P11 = “MM” yazıldığında, MM ile başlayan mamule ait bir üretim emri verilirse bu iş emri kullanılır.


Koşul içerisindeki fonksiyonlar kısmında _TTLAMNTCLC(,,) kullanılırsa, malzeme koduna ait varyantlı malzemelerin birim kodu alanına göre iş istasyonu ataması yapılır.


Örneğin;

_TTLAMTCLC(“MM.004”,2,1) > x formülüne göre,

MM.004 kodlu malzemenin, varyantının birinci birimi miktarı x’den büyük ise bu satırdaki iş istasyonunu ata anlamına gelir.


Sayım Merkezi: Operasyon tamamlama işlemlerinde etkili olacak parametredir. Bir sonraki operasyonda işlenecek miktarın belirlenmesinde kullanılır. Bu alan Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, operasyon tamamlama işlemi yapılarak sonraki operasyonlarda sarf edilecek malzemeler belirlenir. Bu operasyonlardan sarf edilecek malzeme miktarı sonraki operasyonların gerçeklenebilir maksimum miktarıdır. Önceki operasyonunda sayım merkezi "Hayır" olarak belirlenmiş olmayan operasyonlar için gerçeklenebilir maksimum miktar üretim emri planlanan miktarı olacaktır. Rotasız operasyon kartlarının sayım merkezi “Hayır” seçilidir, değiştirilemez. 

 
1.2. Operasyon İhtiyaçları

Operasyon için gerekli ihtiyaçlar tanım kartında İhtiyaçlar bölümünde belirlenir. Opera