Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Destek | Borç Takip Sistemi | Yaşlandırma | Kapama | Tiger3 | Go3 Vade Farkı Hesaplama

Bir cari hesaba ait borç, alacak, ödeme ve tahsilat işlemleri, Logo uygulaması içinde "Borç Takip" sistemi ile izlenir ve kontrol edilir. Cari hesapla ilgili her türlü ödeme ve tahsilat hareketleri borç takip sistemine yansır. Borç takip penceresi ile cari hesaba ait borç ve alacak tutarları, ödeme/tahsilat tarihleri izlenir ve borç kapama işlemleri çeşitli yöntemlere göre gerçekleştirilir.


Logo Tiger | Go3 Borç Takip Sistemi
Logo Borç Takip Sistemi

Borç Takip Penceresi


Borç Takip penceresi, bir cari hesaba ait borç ve alacakların vade tarihi yada işlem tarihi (fatura tarihi, çek giriş tarihi vb.) sırasına göre listelendiği ve bu borç ve alacaklar üzerinde borç kapama, geri alma, takipten düşme vb. işlemlerin yapılabildiği bir araçtır.


Bir cari hesaba ait borç takip penceresi ekrana geldiğinde, o cari hesaba ait işlemler döviz türlerine bakılmaksızın aynı pencerede Tarih, Fiş No, İşlem (fatura, çek vb.), Borç, Alacak, Bakiye, Belge Numarası, Ticari İşlem Grubu, İhtar, Vade Farkı, Satış Elemanı, Özel Kod, Devir İşlem Tarihi, İşyeri ve İthalat/İhracat Dosya Kodu kolonlarıyla listelenirler.

Pencerenin sol alt köşesindeki alanlardan yada F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler ile cari hesaba ait borç ve alacaklar çeşitli yöntemler arasından yapılan seçime göre kapatılır.


Farklı döviz türleri ile işlemlerin birbirlerini kapatabilmeleri için, cari hesap tanımında "Ödeme İzleme" alanında "Değişik Dövizli İşlemlerle" seçilmelidir. Bu seçim yapıldıktan sonra Borç Takip penceresinde döviz türlerine bakılmaksızın listelenen hareketler birbirini kapatabilecektir. Cari hesap tanımlarında bu seçim yapıldıktan sonra açılan borç takip penceresinde yer alan birbirinden farklı dövizlerle yapılmış işlemler kendi aralarında kapatılabileceklerdir.


Borç takip ekranında işlem dövizi üzerinden kesilen fiş olması durumunda, ilgili fiş için borç kapama yapılırken hangi kur bilgisinin dikkate alınacağı Finans Parametreleri'nde yer alan Borç Kapamada Dikkate Alınacak Kur parametresine göre belirlenir. Günün Kuru seçiminde, işlem dövizli fiş için borç kapama yapılırken hesaplama o anki kur bilgisine göre yapılır. Fişin Kuru seçiminde, işlem dövizli fiş için borç kapama yapılırken hesaplama ilgili fişin kesildiği tarihteki kur bilgisine göre yapılır.


Verilen proforma faturalar dışındaki tüm fatura türleri borç takipte dikkate alınır. Fatura geneline ya da satırdaki işleme ödeme planı bağlanmışsa, fatura, Borç Takip penceresinde ödeme sayısı kadar parçalara ayrılarak yer alır. Tarih kolonunda her ödeme için hesaplanan ödeme tarihi görülür. Ödeme planına bağlı olmayan faturalar Borç Takip penceresinde tek bir satır olarak listelenir. Faturalar Borç Takip penceresine kapanmamış işlem olarak yansır.

Herhangi bir ödemeyle kapatılan ya da bir kısmı kapanan işlem satırları bir bağlaçla birbirine bağlı olarak listelenir. Böylece hangi ödeme ya da tahsilatın hangi işlemi kapattığı, kapatılan ve kalan tutar bilgileri ile izlenir.

 

Borç Takip penceresinin yapılan işlemler sonunda otomatik olarak açılması ve kapatma işlemlerinin yapılması sağlanabilir. Bunun için, Ticari Sistem Finans Parametreleri'nde yer alan Borç Kapama Penceresi filtresi kullanılır. Bu filtre satırı, Faturalar, Cari Hesap İşlemleri, Çek/Senet Bordroları, Banka Havale, Kasadan Ödeme / Tahsilat seçeneklerini içerir. Fiş kaydedilir kaydedilmez Borç Takip penceresinin açılacağı işlemler seçilir.

 

Borç takip penceresinden, cari hesabın işlem sayısı ile toplam borç, alacak ve bakiye bilgilerini almak mümkündür. Bunun için Toplamlar seçeneği kullanılır. Toplamlar ile o ana kadar ki işlem sayısı, bu işlemler sonucunda oluşan borç, alacak ve bakiye toplamları görüntülenir.


Doküman İzleme Numarası alanına alış ya da satış faturalarına bağlı ödeme hareketleri için ilgili faturanın doküman izleme numarası aktarılır ve değiştirilemez.


Borç takip penceresinin alt bölümünde ödeme detayları listelenir ve bu alanlara bilgi girilemez. Borç Ortalama Vade, Borç Ortalama Gün, Alacak Ortalama Vade ve Alacak Ortalama Gün alanları açıkta kalan işlemlerin ortalama vadesinin görüntülendiği alanlardır. Ortalama vade hesabı borç/alacak tutarları ve günleri için ayrı ayrı hesaplanır. Borç takip penceresinde işaretlenmiş bir veya birden fazla satır varsa, yalnızca seçilen satırların ortalama vadeleri hesaplanır.


Ortalama Vade Hesabı

İşlem Tarihi + ((İşlem Tarihi – Vade Tarihi ) * Tutar 1) + ((İşlem Tarihi –Vade Tarihi ) * Tutar 2) + ..... n / Tutar1 + Tutar2 + ... Tutarn

 

Tanımlar


Cari Hesap: Firmanın çalıştığı alıcı ve satıcı firmalar ile borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmalardır.

Cari Hesap İşlemleri: Cari hesaplara ait faturalar, nakit ödene ve tahsilatlar, çek ve senet işlemleri, borç ve alacak dekontları gelen ve gönderilen havaleler vb. işlemler cari hesap işlemleridir.

Ödeme Tahsilat Hareketleri: Satıcı firmalara yapılan ödemeler ile alıcı firmalardan yapılan tahsilatlar, ödeme tahsilat hareketi olarak adlandırılır.

Borç Takip Penceresi: Cari hesaplara ait işlemlerin tutarları ile listelendiği ve hangi işlemin yapılan hangi ödeme ya da tahsilatla kapatıldığının izlendiği borç kapama işlemlerinin yapıldığı penceredir.

İşlem Tarihi: İşlemin yapıldığı günün tarihidir.

Vade Tarihi: Çek ya da senetle yapılan ödemelerde, çekin ya da senedin ödeneceği tarihi belirtir.

Ödeme Planı: Borç ya da alacakların hangi tarihlerde hangi tutarlarla ödeneceğini, erken ya da geç ödemelerde uygulanacak faiz oranlarının belirlendiği planlardır.

Erken Ödeme: Belli bir plana göre yapılacak ödemelerde, ödemenin vadesinden önce yapılmasıdır.

Geç Ödeme: Belli bir plana göre yapılacak ödemelerde, ödemenin vadesinden sonra yapılmasıdır.

Vade Farkı: Belli bir ödeme planına göre kapatılan işlemlerin, vade tarihinden önce ya da sonra kapatılması durumunda hesaplanan tutardır.

Referans Tarihi: İşlemlerin valörü, gün olarak hesaplanırken başlangıç noktası olarak hesaba katılacak tarih.

 

Borç Takip Sistemini Etkileyen Sistem Parametreleri


Borç Kapama Penceresi: Ticari Sistem Yönetimi / "Finans Parametreleri" bölümünde yer alır. Borç Kapama Penceresi filtresi şu seçenekleri içerir:

 • Faturalar

 • Cari Hesap İşlemleri

 • Çek / Senet Bordroları

 • Banka Havaleleri

 • Kasadan Ödeme / Tahsilat

Burada yapılan seçime göre, işlemler kaydedildiğinde ilgili cari hesaba ait Borç Takip penceresi otomatik olarak açılır ve istenirse borç kapama işlemi gerçekleştirilir. Fişler kaydedildikten hemen sonra Borç Takip penceresinin otomatik açılması istenmiyorsa bu parametre kullanılmaz; fiş listesinde ilgili fişin üzerinde F9 menüsünde yer alan "Borç Takip" seçeneği kullanılır. Birden fazla satırı olan cari hesap fişleri ve banka havale fişlerinde birden çok cari hesap olabileceği için, bu fişleri kayıt ettikten sonra Borç Takip penceresi otomatik olarak görüntülendiğinde öncelikle bu cari hesaplar satırlar halinde listelenirler. Hangi cari hesaba ait Borç Takip penceresi görülmek isteniyorsa o satır üzerinde Borç Takip seçeneği ile ilgili cari hesaba ait Borç Takip penceresine ulaşılabilir.

Faturada Ödeme Hareketleri: Ticari Sistem Yönetimi / "Satınalma Parametreleri" ve "Satış/Dağıtım Parametreleri" bölümünde yer alır. Parçalı ve Ortalama olmak üzere iki seçeneklidir. Bu alanda yapılan seçime göre, faturaya ait ödeme hareketleri penceresi görüntülendiğinde ödeme işlemleri parçalı ya da ortalama olarak izlenir. Ödeme hareketleri için yapılan seçim Borç Takip penceresine yansır. "Ortalama Ödeme" seçildiğinde cari hesaba olan borç yada alacak Borç Takip penceresinde tek satır olarak görünür.

Parçalı: Satış ya da satınalma faturası ile ödeme planı ilişkilendirildiğinde, ödeme planında tutar için tanımlanmış olan ödeme sayısı ve vade tarihlerine göre, fatura tutarı parçalanarak birden fazla borç/alacak hareketi şeklinde ödeme / tahsilat hareketlerine kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Ortalama: Satış ya da satınalma faturası ile ödeme planı ilişkilendirildiğinde, ödeme planında tutar için tanımlanmış olan ödeme sayısı ve bunların vade tarihleri göz önüne alınarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre fatura tutarının tamamının ödenmesi için gerekli ortalama vade tarihi bulunur ve alım ya da satış faturası ödeme / tahsilat hareketlerine bu vade tarihinde tek parça alacak ya da borç hareketi olarak kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Bordro Ödeme Hareketleri: Ticari Sistem Yönetimi / "Finans Parametreleri" bölümünde yer alır. Parçalı seçiminde, bir çek/senet bordrosunun satırlarında yer alan çek/senet hareketlerinden her biri kendi vade tarihinde ayrı bir borç veya alacak hareketi olarak ödeme / tahsilat hareketlerine kaydedilir ve Borç Takip penceresine bu şekilde yansır. Ortalama seçiminde, bir çek/senet bordrosunun satırlarında yer alan çek/senet hareketlerinin tutarlarına ve vade tarihlerine bakılarak ağırlıklı ortalama yöntemine göre bordro tutarının ortalama vadesi hesaplanır. Çek/senet bordrosu toplam tutarı ve ortalama vadesi üzerinden tek borç veya alacak hareketi olarak ödeme / tahsilat hareketlerinde yer alır. Borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Borç kapama penceresi: Faturalar / cari hesap işlemleri / Çek senet bordroları / Banka havaleleri / Kasadan ödeme tahsilat hareketleri Borç takip penceresinde cari hesaba ait faturalar, çek/senetler banka havaleleri, kasa ve cari hesap fişleri ile yapılan ödemeler, yerel para birimi veya işlem dövizi bilgileri ile izlenir. Bu pencerelere cari hesaplar listesinden veya cari hesap işlemleri listesinden bir tuşa basılarak ulaşılabildiği gibi, bu parametre kullanılarak istenen işlem türleri kaydedildikten sonra otomatik olarak açılması da sağlanabilir. Burada borç kapama penceresinin, hangi işlem türleri kaydedildikten sonra açılması isteniyor ise o işlem türü işaretlenir.

 

Borç Takipte Kapatma İşlemleri


Cari hesaba ait borç ve alacakların kapatılması işlemi için, Borç Takip penceresinde ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Borç kapatma seçenekleri şunlardır:

 • Kapat

 • Çoklu Kapat

 • FIFO Kapat

 • Otomatik Kapat

Kapat: Bu seçenekte istenen işlem, kullanıcının seçeceği başka bir işlemle kapatılır. Kapatılacak olan işlem seçildikten sonra, bu işlemi kapatacak olan karşı işlem seçilir. Karşı işlem seçildikten sonra ekrana gelen "Kapatılacak Tutar" penceresindeki miktar otomatik olarak işlem tutarı olarak gelir, ancak manuel olarak değiştirilebilir. Bu seçenekle aranan fişin bir kısmı daha önceden kapatılmışsa, cursor aranan fişin ilk parçasına gider. Kalan tutar başka bir işlem ile kapatılabilir.

Çoklu Kapat: Borç Takip penceresinde, kullanıcı tarafından belirlenen birden fazla hareketin birbirini kapatması isteniyorsa bu seçenek kullanılır. "Çoklu Kapat" seçeneği Borç Takip penceresinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Çoklu kapatma işleminde, kapatılacak hareketler işaretlenerek seçilir. İşaretlenen hareketler arasında FIFO yöntemine göre kapatma yapılır.

 

Bu alanın görüntülenebilmesi için cari hesap kartı / Ticari Bilgiler sekmesindeki "Ödeme İzleme" alanında "Değişik Dövizli İşlemlerle" seçiminin yapılmış olması gerekir. Yani vade tarihine göre ya da işlem tarihine göre (FIFO Borç Kapamada Dikkate Alınacak Tarih parametre satırında yapılan seçim doğrultusunda) küçükten büyüğe doğru sıralı olan borç hareketleri ve alacak hareketleri bu sıraya uygun olarak birbirini kapatır.

 

Otomatik Kapat: Bu seçenekle pencerede yer alan tüm hareketler FIFO mantığına göre kapatılır. Daha önceden bazı hareketler kapatılmış ise kalan hareketler arasında kapama yapılır. Vade tarihine göre küçükten büyüğe doğru sıralı olan borç ve alacak hareketleri bu sıraya uygun olarak birbirini kapatır. Burada vade tarihi sırasının yanı sıra işlemlerin türleri de kapama öncelikleri açısından önemlidir. Örneğin nakit işlemleri ve çek/senet işlemleri faturaları kapatır vb. otomatik kapama yapıldığı sırada daha önce kullanıcı tarafından kapatılmış hareketler varsa, o hareketlerin durumu bozulmaz ve diğer işlemler arasında FIFO kapama yapılır.

 

Grup Şirketi Bazında Borç Takip / Borç Kapama İşlemleri


Borç Takip ekranı, grup şirketi üzerinden açıldığında bu gruba bağlı tüm cari hesapların borç alacak hareketleri izlenebilmektedir.

Borç kapama işlemi yapılmak istendiğinde, işlemler arasında cari hesap kod kontrolü yapılmakta ve farklı cari hesaplara ait hareketlerin birbirini kapatması engellenmektedir.

 

Aynı gruba bağlı olan cari hesap borç işlemlerinin gruba dahil diğer bir cari ile kapatılabilir olması ve grup şirketine bağlı cari hesapların cari hesap kod kontrolü yapılmaksızın cariden bağımsız kapatılabilmesi için, en üstte yer alan grup şirketi cari hesap tanımında Ticari Bilgiler tabında yer alan "Borç Takip İşlemleri Grup Şirketi Bazında Yapılacaktır" ve Risk Bilgileri tabında yer alan "Risk İşlemleri Grup Şirketi Bazında Yapılacak" seçenekleri işaretlenmelidir.

 

Örneğin,


A cari hesabı ve B cari hesabı G grup şirketine dahildir. Kullanıcı, A cari hesap kartı üzerinden Borç Takip penceresine ulaşıp buradan A cari hesabına ait işlemler için borç kapatma gerçekleştirebilir. B cari hesabı için de aynı şey söz konusudur. Kullanıcı, G grup şirketi borç takip ekranını açtığında, hangi işlemlerin A cari hesabından, hangi işlemlerin B cari hesabından geldiğini görebilir. Cari hesapların risk kontrolü grup şirketi bazında yapılıyor ise, A cari hesabının bir işlemi B cari hesabının bir işlemiyle kapatılabilir. Karşı işlem kısmında borcun hangi cari hesap işlemi ile kapatıldığı yer almaktadır. Kullanıcı A cari hesabı için Borç Takip ekranını açtığında, işlemin kapatıldığını ve karşı işlem kısmında hangi cari hesabın işlemiyle kapatıldığını görecektir.


Grup şirketi üzerinden Borç Takip penceresi açıldığında, listelenen carilerin bağlı oldukları en üst grup şirketinin Ticari Bilgiler tabındaki "Borç Takip İşlemleri Grup Şirketi Bazında Yapılacaktır'' kutusu işaretli ise, A cari hesabının işleminin B carisinin işlemleriyle kapatılmasına izin verilir, aksi halde kullanıcı, "Borç takip işlemleri cari hesap bazında yapılıyor, farklı cariler seçemezsiniz.'' hata mesajıyla uyarılır.


Borç Takip ekranındaki, "FIFO Kapat" işlemlerinde normal "Kapat" işleminde olduğu gibi tüm cari hesapların işlemlerine bakılır, tarih ve saatlerine göre en önce yapılan işlem baz alınır.


Ayrıntılı Tahsilat Listesi, Ayrıntılı Ödeme Listesi, Borç Takip , Özet Adat, Borç Yaşlandırma ve Borç Dağılım raporlarında da borç kapama yöntemi olarak "Kapatılmamışlar Kapatılacak" ya da "Tümü Kapatılacak" seçilmişse grup şirketine bağlı olan cari hesaplar arasında kapama yapılabilir.


Örnekler:


Cari Hesap ve Grup Şirketi Borç Takip İşlemleri

Cari hesap bir grup şirketine dahil ise Ticari Bilgiler tabında seçilmelidir. Kullanıcı Ticari Bilgiler tabında, "Borç Takip İşlemleri Grup Şirketi Bazında Yapılacaktır" seçeneğini işaretler. Cari hesap kartı üzerinden Borç Takip ekranını açılır ve borç kapama işlemleri gerçekleştirilir. Bağlı olduğu grup şirketi üzerinden bir cari hesabın borcu başka bir cari hesabın alacağı ile kapatılır.


Cari Hesap ve Grup Şirketi Borç Takip İşlemleri

Kullanıcı Ticari Bilgiler tabında, "Borç Takip İşlemleri Grup Şirketi Bazında Yapılacaktır" seçeneğini işaretlemez. Cari hesap kartı üzerinden Borç Takip ekranını açılır ve borç kapama işlemleri gerçekleştirilir. Cari hesabın bağlı olduğu grup şirketi üzerinden Borç Takip ekranı açıldığında farklı bir cari hesap için kapama işlemi gerçekleştirilemez.


Grup Şirketi Altında yer alan Cari Hesaplar Arasında Borç Aktarım işlemleri

Aynı grup altında yer alan şirketler arasında borç aktarımı yapılabilir. Bunun için Borç Takip penceresinde yer alan “Borcu Aktar” seçeneği kullanılır. Aktarılacak borcun ait olduğu cari hesap ile aynı grup şirketi altında yer alan cari hesaplar listelenir. Borcun aktarılacağı cari hesap seçilir. Aktarım işlemi sonucunda virman fişi program tarafından oluşturulur. Oluşturulan fişin hangi tarihe ait olacağı Finans Parametreleri'nde yapılacak seçimle belirlenir. Aktarılan işlem tarihi seçiminde oluşan virman fişine aktarılan borca ait işlem tarihi aktarılır.


Borcun aktarıldığı tarih seçiminde ise borç aktarımının yapıldığı tarih aktarılacaktır.

 

Borç Takip Penceresi Menü Seçenekleri


Borç Takip penceresinde ve sağ fare menüsünde yer alan menü seçenekleri şunlardır:

Geri Al: Bu seçenek, kapatma işlemini iptal etmek için kullanılır. İmlecin üzerinde bulunduğu kapama işlemi geri alınır.

Karşı İşlem: Borç Takip penceresinde hangi hareketin hangi hareketi kapattığı karşı işlem seçeneği ile izlenebilir. Kapatılan işlemler üzerindeyken pencere üzerinde karşı işlem alanında işlemi kapatan fişin tarihi, numarası, türü ve fiş toplam tutarı listelenir.

Bul: Borç Takip penceresinde istenen hareketin bulunması için kullanılır. Açılan pencerede aranan fişe ait bilgiler girilir.

Toplamlar: Borç Takip penceresinde sağ fare menüsünde yer alır. Cari hesabın o ana kadar ki işlem sayısı ile bu işlemler sonucunda oluşan toplam borç, alacak ve bakiye bilgilerini görüntülemek için kullanılır. Bu penceredeki bakiye bilgisinin cari hesaplar listesindeki cari hesap bakiyesi ile birebir olması şarttır.

Filtrele: Borç Takip peceresinde yer alan hareketleri filtrelemek ve bu koşullara uygun hareketleri listelemek için "Filtrele" seçeneği kullanılır. İşlem Tarihi, Vade Tarihi, İşyeri, Bölüm, İşlem Döviz Türü, Ticari İşlem Grubu seçenekleri kullanılarak filtreleme yapılır. "Kapanmamış Hareketler" filtre satırında yapılan seçime göre listelemede sadece kapanan hareketlerin görüntülenmesi sağlanabilir.

Takipten Düş: Cari hesaba ait borç takibinde, ödeme hareketlerinden herhangi birisi takip dışı bırakılmak istendiğinde, sağ fare menüsünde yer alan "Takipten Düş" seçeneği kullanılır. Açılan pencerede takipten düşülecek borç/alacak bilgileri (işlem no, işlem tarihi ve türü), toplam tutar ve takipten düşülecek tutar bilgileri ile kapatma işlemi bilgileri yer alır (fiş numarası, tarih, açıklama). Kapatma işlemi bilgileri takipten düşülecek olan hareket için oluşturulacak borç/alacak dekontu bilgileridir. Tarih alanına işlem tarihi öndeğer gelir; istenirse değiştirilebilir.

 

Borç Takip İşlemlerinde Vade Farkı Hesaplaması


Borç takip penceresinde borç bakiyeli hareketler için vade farkının hesaplanması ve istenirse hesaplanan bu vade farkı için verilen vade farkı faturası kaydedilmesi mümkündür. Bunun için Borç Takip penceresinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Vade Farkı Hesapla seçeneği kullanılır.

Açılan vade farkı hesaplama penceresinde, işlem için vade farkının ne şekilde hesaplanacağı filtre seçenekleri kullanılarak belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:


Borç Kapatma Tarihi : Tarih girişi

Döviz Türü : Döviz türleri

Güncelleştirme : Güncel / Borç Kapama

Borç Kapatma : İşlem Yapılmayacak / Kapanmamışlar Kapatılacak / Tümü Kapatılacak

İşlem Tarihi : Tarih girişi

Faiz Oranları : Cari Hesap Kartından Okunacak / Hareketlerden Okunacak


Borç Kapama Tarihi filtresi "Güncelleştirme" filtre satırında "Borç Kapatma" seçildiğinde dikkate alınır. Bu filtrede verilen tarih itibariyle tüm işlemler kapatılır.


Döviz Türü: Cari hesaba ait hangi işlem döviziyle yapılmış işlemlere vade farkı uygulanmak isteniyorsa o döviz türü seçilir.


Güncelleştirme:

 • Güncel

 • Borç Kapatma

Bu filtrede Güncel seçeneği seçilirse, borç takip penceresiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadan rapor alınır. Borç Kapatma filtresi seçildiği zaman ise rapordaki "İşlem Tarihi" filtresindeki tarih itibariyle ve "Borç Kapama" filtresindeki seçime uygun olarak tüm işlemler kapatılır ve oluşan bakiye, aynı tutarda ters bir satır ile sıfırlanır.


Borç Kapama:

 • İşlem Yapılmayacak

 • Kapanmamışlar Kapatılacak

 • Tümü Kapatılacak

Bu filtrede İşlem Yapılmayacak seçeneği ile Borç Takip penceresiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadan rapor alınması sağlanır. Kapanmamışlar Kapatılacak seçeneği seçilirse, Borç Takip penceresinde kapatılmamış olan tüm işlemler kapatılarak rapor alınabilir. Tümü Kapatılacak seçeneği seçildiğinde ise Borç Takip penceresindeki kapatma hareketleri dikkate alınmadan FIFO yöntemine göre tüm hareketler kapatılır.


İşlem Tarihi: Öndeğer fişe girilen tarih gelir.


Faiz Oranları: Vade farkı hesaplanırken dikkate alınacak faiz oranlarının belirlenmesinde kullanılır. Bu filtre satırı iki seçeneklidir:

 • Cari Hesap Kartından Okunacak

 • Hareketlerden Alınacak

Yapılan seçime göre faiz oranları dikkate alınır.


Grup şirketine dahil olan cari hesapların Borç Takip ekranında karşı hesap alanında yer alan Cari Hesap No. alanı, aynı grup içerisinde yer alan cari hesapların borç işlemlerini karşılıklı kapatması sonucunda borcu kapatan cari hesap bu alanda yer alır.

 

Ödeme / Tahsilat Planları (Borç Takip)


Borç Takip penceresinde listeleme vade tarihine göre yapılmaktadır. Vade tarihi, işlemde kullanılan ödeme planının satırlarındaki vade tarihlerine göre belirlenir. Çek/senetlerde ise bordro tarihi değil (ödeme planı olmadığı için) çek ya da senedin vade tarihi dikkate alınır.

Ödeme / tahsilat planları, satınalma ve satış işlemlerinde, ödenmesi gereken tutarlar için zaman planlamasının yapıldığı kayıtlardır. Finans modülü, Ana Kayıtlar altında yer alır. Ödeme / tahsilat planları ile, ödeme tipi ve yapılacak ödemelerin tarihleri, erken veya geç ödeme yapılması halinde uygulanacak faiz oranları belirlenir. Vade farkının hesaplanması için geç ödeme ve erken ödeme alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Satırlarda, ödemenin ne şekilde yapılacağı belirlendikten sonra ödemenin kaç parça halinde yapılacağı, vade tarihleri ve bu tarihlerde ödenmesi gereken tutarlar formül ve koşul alanlarından yapılan seçime göre veya sabit tutarlar girilerek belirlenir. Ayrıca, belirtilen zamandan önce yapılan ödemeler için yapılacak indirim ilgili satırda indirim alanında yüzde üzerinden belirlenir.

Ödeme planlarında yer alan haftanın günleri ise ödemenin yapılacağı tarihe denk düşen günlerde ödeme yapılıp yapılmayacağını belirlemek için kullanılır. Eğer ödeme planı sonucu ortaya çıkan tarih işaretlenmeyen bir güne denk düşerse, o günden sonraki ilk işaretli günde ödeme yapılması sağlanır.

Örneğin,

 • ödeme pazar gününe denk geliyorsa ve haftanın günleri alanında pazar günü işaretli değilse ödeme pazartesi yapılır ve geç ödeme faiz oranı dikkate alınmaz; eğer işaretliyse faiz oranı dikkate alınır.

 • haftanın günleri alanında sadece bir gün örneğin cuma günü işaretliyse, bu, ödemenin mutlaka cuma günü yapılması gerektiği anlamına gelir. Eğer plan sonucu çıkan tarih cumaya denk gelmezse, ödeme bir sonraki cumaya ertelenir ve vade farkı alınmaz.

Ödeme planı tanımında, Formül alanı ödenecek tutarı belirler; bu alana sabit tutar girilebileceği gibi parametreler ve sayısal fonksiyonlar kullanılarak da tutar belirlenebilir.


Formül Alanındaki Fonksiyonlar


Formül Alanındaki Parametreler