Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Kalite Kontrol Parametreleri

Kalite kontrol işlemlerinde kullanılacak kriterlerin belirlendiği ve raporlandığı bölümdür. Kalite Kontrol bölümünde kalite kontrol kriterleri tanımlanır ve kullanıldığı malzeme ve/veya malzeme sınıfları izlenir. Tanımlanan kriterler malzeme ve/veya malzeme sınıflarına atanır.


Kalite Kontrol Kriter Setleri


Kalite kontrol işlemlerinde hangi kriterlerin kullanılacağı kriter setleri tanımlanarak belirlenir. Kalite kontrol kriter setleri Kalite Kontrol program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Kalite Kontrol Kriter Setleri seçeneği ile kaydedilir. Tanımlanan kriter setleri kalite kontrol setleri listesinde kod ve açıklama bilgileri ile görüntülenir. Kalite kontrol setleri menü seçenekleri ve işlevleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:


Alan

Açıklama

Ekle

Yeni kalite kontrol kriter seti tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Kayıtlı tanımı silmek için kullanılır.

İncele

Kayıtlı tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Tanım bilgilerini başka bir karta kopyalamak için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Kullanıldığı Malzeme(Sınıfı) Kartları

Kalite kontrol kriter setinin kullanıldığı malzeme ve/veya malzeme sınıflarını görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Bilgileri

Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını incelemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Toplam kayıt sayısını izlemek için kullanılır.

Güncelle

Kalite kontrol kriterleri listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Kalite kontrol kriterleri listesini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

 

Kalite Kontrol Kriterleri Kayıt Türleri


Kalite kontrol kriterleri malzeme ve operasyon için ayrı ayrı kaydedilir. Kriter türü, kalite kontrol kriterleri listesinde Kayıt Türü alanında belirlenir.

Üretim kontrol sisteminin kullanılması durumunda operasyonlarda kullanılacak kriterler kayıt türü Operasyon seçilerek kaydedilir.

 

Kalite Kontrol Kriter Bilgileri


Kalite kontrol kriter setlerinde kriter türü seçilerek istenen sayıda kriter tanımlanabilir. Kriter seti tanım penceresinde üst bölümdeki alanlardan tanıma ait genel bilgiler, Kalite Kontrol Kriterleri bölümündeki satırlardan ise kontrol işlemlerinde kullanılacak kriterlere ait bilgiler tür seçilerek kaydedilir.

Kodu: Kriter seti tanım kodudur.

Açıklama: Kalite kontrol kriter seti adı ya da açıklamasıdır.

Özel Kod: Kalite kontrol kriter seti özel kodudur.

Yetki Kodu: Kalite kontrol kriter seti yetki kodudur.

Kalite Kontrol Kriterlerine ait Bilgiler

Türü: Kalite kontrol kriter türünü belirtir. Nitel ve Nicel olmak üzere iki seçeneklidir. Kodu: Kriter kodudur.

Açıklama: Kriter açıklamasıdır.

Birimi: Kriterin hangi birim üzerinden uygulanacağını belirtir.

Açıklama: Birim açıklamasıdır.

Kalite kontrol kriter setleri nicel ve nitel özellikteki kriterlerden oluşur. Nitel kriterler için kriter giriş penceresinden sırası ile KKK Değerleri ve KKK Atama Öndeğer girişi yapılır. Nicel kriter için ise sadece KKK Atama Öndeğer bilgileri girilir.

 

Kalite Kontrol Kriteri Değer Girişi


Nitel türdeki kalite kontrol kriterleri için geçerli olacak değerler KKK Seti tanım penceresinde F9 menüsündeki KKK Değer Girişi seçeneği ile kaydedilir. Bu seçenek yalnızca Nitel türdeki kalite kontrol kriter satırında sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

Değer: Kalite kontrol kriterinin öndeğerini belirtir.

Açıklama: Kalite kontrol öndeğerinin açıklamasıdır.

Burada verilen değerler atama ve işlemler sırasında otomatik olarak geçerli olacaktır. Atama ya da işlem için farklı değerler geçerli olacaksa ilgili işlem sırasında değiştirilir.


KKK Atamaları Öndeğerleri

Bir kalite kontrol kriter seti içerisindeki Nitel/Nicel kriterler için olması gereken değerler kalite kontrol kriter seti satırlarında KKK Atama Öndeğerleri (F9- sağ fare düğmesi menüsünde yer alır) seçeneği ile kaydedilir.


Öndeğer bilgileri şunlardır:

Kontrol Noktası: Kriterin hangi program bölümlerinden yapılan işlemlerde kullanılacağını belirtir. Malzeme Yönetimi, Satınalma ve Satış Pazarlama olmak üzere üç seçeneklidir. Kontrol kriterlerinin kullanılacağı bölümler işaretlenir. Kontrol Noktası öndeğerleri Ticari Sistem Yönetimi bölümünde Kalite Kontrol Parametreleri seçeneği ile belirlenir.

Kontrol Sorumlusu: Kontrolün kim tarafından yapılacağını belirtir.

Önem Derecesi: Kontrol kriterinin önem derecesini belirtir.

Kontrol Sıklığı: Kaç birimde bir bu kontrolün yapılacağını belirtir. (Örneğin 1/10 - 10 birimde bir tanesinin kontrol edileceğini belirtir)

Kontrol Ekipmanı: Kontrol işleminde kullanılacak araçları belirtir.

Kontrol Sayısı: Kontrolün kaç defa yapılacağını belirtir.

Numune Miktarı: Kontrolde kullanılacak numune miktarıdır.

Kabul Oranı(%): Verilen değerler uygulandığında malzemenin kabul oranının yüzde olarak belirtildiği alandır.

Değerler: Bu bölümde yer alan alanlardan nicel türdeki kriterler için kontrolün yapılacağı miktarlar ile tolerans sınırları kaydedilir.

Nominal Değer: Kontrolün yapılacağı nominal miktardır.

Asgari Değer: Kontrolün yapılacağı asgari miktardır.

Azami Miktar: Kontrolün yapılacağı azami miktardır.

Burada verilen değerler ile alış ve satış işlemlerindeki malzeme hareket miktarı dikkate alınarak kontrol sıklığı ve numune miktarları hesaplanır.


Nitel Türdeki Satırlar için Öndeğerler

Nitel türdeki kriter satırlarında geçerli olacak öndeğerler Değer ve Açıklama alanlarında belirtilir. Nitel türdeki kontrol karakteristikleri için kaydedilmiş değerler listelenir ve istenen özellik değeri seçilir.

Örnek1 Malzeme KK Atama penceresinde şu şekilde giriş yapılmış olsun: Kontrol Sıklığı: 1 / 1000 gram Kontrol Sayısı: 2 Numune Miktarı: 3 gram Fiş satırındaki malzeme hareket miktarı: 2200 gram Bu durumda, 2200/1000 = 2.2 olduğu için yukarıya yuvarlanıp 3 elde edilir ve bu atamada verilen kontrol sayısı 2 ile çarpılıp 6 bulunur. Bulunan 6, KKK değer girişi penceresinin sol alt bölümündeki Kontrol Sayısı kısmına yazılır. Aynı bölümdeki numune miktarı ise 3 gözükür. Sonuç olarak, kontrol sorumlusu, 2200 gram malzeme için 6 defa kontrol yapar ve her defasında 3 gram malzeme kontrol eder. ==> Toplam 18 gram malzeme kontrol edilmesi gerekir. (Aksi takdirde "yetersiz numune miktarı" uyarısı gelir) ==> Toplam 6 satır kontrol girişi yapılması gerekir. (Aksi takdirde "yetersiz kontrol sayısı" uyarısı gelir)

Örnek 2 Kontrol Sıklığı: 1 / 1000 metre Kontrol Sayısı: 3 Numune Miktarı: 2 metre Hareket Miktarı: 4500 metre ==> 4500 / 1000 = 4.5==> 5 ==> 5 x 3 = 15 ==> 15 x 2 = 30 ==> Toplam 15 satır kontrol girişi yapılması gerekir. (Aksi takdirde "yetersiz kontrol sayısı" uyarısı gelir) ==> Toplam 30 metre kumaş kontrol edilmesi gerekir. (Aksi takdirde "yetersiz numune miktarı" uyarısı gelir)

 

Kalite Kontrol Değer Girişi


Kalite kontrol yapılacak malzemelerin fiş girişlerini yapan personel ile kalite kontrol işlemini yapacak olan personel farklı kullanıcılardır. Dolayısıyla ilgili fiş içerisinde ve fiş kaydedilirken kalite kontrol işlemleri yapılmamaktadır. Kalite kontrol işlemini yapacak olan personelin fiş içerisindeki malzemelerin miktarı, ambarı ve kalite kontrol değerlerine ihtiyacı bulunmakta; fiş tutarları ve fiş içerisindeki diğer bilgileri görmemesi gerekmektedir. Kalite kontrol işlemlerinin izlenebilirliğinin sağlanması ve fiş içerisindeki belirli alanlarda değişiklik yapılması için kalite kontrol işlemleri ayrı bir pencerede yapılması amacıyla Kalite Kontrol Değer Girişi liste ekranı kullanılır.

Kalite Kontrol Değer Girişinde, kalite kontrol yapılacak işlemler parametresinde seçili olan işlemlerde kalite kontrol seti ataması yapılan malzemeler şu alanlarda listelenir; Tarih, Fiş No, Fiş Belge No, Malzeme Kodu, Malzeme Açıklaması, Varyant Kodu, Miktar, Birim, Tür, Durumu, Fiş Özel Kodu, Cari Hesap Kodu, Cari Hesap Unvanı, Fabrika İşyeri, Bölüm, Çıkış Ambarı, Giriş Ambarı, Satır Türü ve Satır Açıklaması.

Stok hareketleri kaydından sonra ilgili stok hareketi satırlarındaki malzemelerin Kalite Kontrol Ataması yapılıp yapılmadığı sistem tarafından kontrol edilir. Ataması yapılmış olan malzemeler Kalite Kontrol Değer Girişi liste ekranında listelenirler. Listenin F9 menüsünde yer alan Kalite Kontrol Değer Girişi işlemi ile kalite kontrol değer girişleri yapılır. Kullanıcı açılan ekranda fiş içeriğini göremez sadece kalite kontrol değer girişi yapacağı alanı görüntüler ve kaydeder.

Kalite Kontrol Değer Girişi Listesinin Filtrelenmesi

Filtreler seçeneği Kalite Kontrol Değer Girişi listesini belirlenecek koşullardaki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır. Böylece istenen kaydın bulunması ve izleme işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Filtreler, Kalite Kontrol Değer Girişi listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Filtre seçenekleri ve değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:


Filtre

Değeri

Fiş Türü

Fiş Seçenekleri

Fiş Tarihi

Başlangıç / Bitiş

Fiş No.

Grup / Aralık

Fiş Belge No.

Grup / Aralık

Fiş Özel Kodu

Grup / Aralık

Fiş Durumu

Planlanan / Güncel

Faturalanma Durumu

Faturalanmayanlar / Faturalananlar

Cari Hesap Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup / Aralık

İşyeri

Tanımlı işyerleri

Bölüm

Tanımlı bölümler

Fabrika

Tanımlı fabrikalar

Çıkış Ambarı

Tanımlı ambarlar

Giriş Ambarı

Tanımlı ambarlar

İş İstasyonu Kodu

Grup / Aralık

İş İstasyonu Açıklaması

Grup / Aralık

Hareket Yönü

Giriş / Çıkış

Hareket Özel Kodu

Grup / Aralık

Birim

Grup / Aralık

Üretimden Giriş Takip No

Grup / Aralık

İrsaliye Durumu

Gerçek / Öneri

Malzeme Fişleri Durumu (Ambar Fişleri)

Gerçek / Öneri

Proje Kodu

Grup / Aralık

Ambar Fiş Türü

Hepsi / Malzeme Fişlerinden Oluşan / Millileştirme Fişinden Oluşan

Kontrol Sonucu

Uygun / Uygun Değil

Kontrol Durumu

Yapılmadı / Yapıldı

Kontrol Sorumlusu

Personel Seçimi

KKK Kodu

Grup / Aralık

 

Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri / Lot)


Kalite kontrol yapılacak malzemelerin fiş girişlerini yapan personel ile kalite kontrol işlemini yapacak olan personel farklı kullanıcılardır. Dolayısıyla ilgili fiş içerisinde ve fiş kaydedilirken kalite kontrol işlemleri yapılmamaktadır. Kalite kontrol işlemini yapacak olan personelin fiş içerisindeki malzemelerin miktarı, ambarı ve kalite kontrol değerlerine ihtiyacı bulunmakta; fiş tutarları ve fiş içerisindeki diğer bilgileri görmemesi gerekmektedir. Kalite kontrol işlemlerinin izlenebilirliğinin sağlanması ve fiş içerisindeki belirli alanlarda değişiklik yapılması için kalite kontrol işlemleri ayrı bir pencerede yapılması amacıyla Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri/Lot) liste ekranı kullanılır.

Kalite Kontrol Değer Girişinde (Seri/Lot), kalite kontrol yapılacak işlemler parametresinde seçili olan işlemlerde kalite kontrol seti ataması yapılan malzemeler aşağıda belirtilen alanlarda listelenir; Tarih, Fiş No, Fiş Belge No, Malzeme Kodu, Malzeme Açıklaması, Varyant Kodu, Seri/Lot No, Seri/Lot Açıklaması, Seri Grup No, Miktar, Birim, Tür, Durumu, Fiş Özel Kodu, Cari Hesap Kodu, Cari Hesap Unvanı, Fabrika, İşyeri, Bölüm, Çıkış Ambarı, Giriş Ambarı, Satır Türü, Satır Açıklaması, Hareket Özel Kodu, Hareket Özel Kodu 2, Üretimden Giriş Takip No, Proje Kodu ve Saat.

Stok hareketleri kaydından sonra ilgili stok hareketi satırlarındaki malzemelerin Kalite Kontrol Ataması yapılıp yapılmadığı sistem tarafından kontrol edilir. Ataması yapılmış olan malzemeler Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri/Lot) liste ekranında fiş satırları bazında listelenirler. Listenin F9 menüsünde yer alan Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri/Lot) işlemi ile kalite kontrol değer girişleri yapılır. Kullanıcı açılan ekranda fiş içeriğini göremez sadece kalite kontrol değer girişi yapacağı alanı görüntüler ve kaydeder.


Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri / Lot) Listesinin Filtelenmesi

Filtreler seçeneği Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri/Lot) listesini belirlenecek koşullardaki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır. Böylece istenen kaydın bulunması ve izleme işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Filtreler, Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri/Lot) listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Filtre seçenekleri ve değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:


Filtre

Değeri

Ambar Fiş Türü

Hepsi / Malzeme Fişlerinden Oluşan / Millileştirme Fişinden Oluşan

Birim

Grup / Aralık

Bölüm