top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Kalite Kontrol Parametreleri

Kalite kontrol işlemlerinde kullanılacak kriterlerin belirlendiği ve raporlandığı bölümdür. Kalite Kontrol bölümünde kalite kontrol kriterleri tanımlanır ve kullanıldığı malzeme ve/veya malzeme sınıfları izlenir. Tanımlanan kriterler malzeme ve/veya malzeme sınıflarına atanır.


Kalite Kontrol Kriter Setleri


Kalite kontrol işlemlerinde hangi kriterlerin kullanılacağı kriter setleri tanımlanarak belirlenir. Kalite kontrol kriter setleri Kalite Kontrol program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Kalite Kontrol Kriter Setleri seçeneği ile kaydedilir. Tanımlanan kriter setleri kalite kontrol setleri listesinde kod ve açıklama bilgileri ile görüntülenir. Kalite kontrol setleri menü seçenekleri ve işlevleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:


Alan

Açıklama

Ekle

Yeni kalite kontrol kriter seti tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Kayıtlı tanımı silmek için kullanılır.

İncele

Kayıtlı tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Tanım bilgilerini başka bir karta kopyalamak için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Kullanıldığı Malzeme(Sınıfı) Kartları

Kalite kontrol kriter setinin kullanıldığı malzeme ve/veya malzeme sınıflarını görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Bilgileri

Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını incelemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Toplam kayıt sayısını izlemek için kullanılır.

Güncelle

Kalite kontrol kriterleri listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Kalite kontrol kriterleri listesini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

 

Kalite Kontrol Kriterleri Kayıt Türleri


Kalite kontrol kriterleri malzeme ve operasyon için ayrı ayrı kaydedilir. Kriter türü, kalite kontrol kriterleri listesinde Kayıt Türü alanında belirlenir.

Üretim kontrol sisteminin kullanılması durumunda operasyonlarda kullanılacak kriterler kayıt türü Operasyon seçilerek kaydedilir.

 

Kalite Kontrol Kriter Bilgileri


Kalite kontrol kriter setlerinde kriter türü seçilerek istenen sayıda kriter tanımlanabilir. Kriter seti tanım penceresinde üst bölümdeki alanlardan tanıma ait genel bilgiler, Kalite Kontrol Kriterleri bölümündeki satırlardan ise kontrol işlemlerinde kullanılacak kriterlere ait bilgiler tür seçilerek kaydedilir.

Kodu: Kriter seti tanım kodudur.

Açıklama: Kalite kontrol kriter seti adı ya da açıklamasıdır.

Özel Kod: Kalite kontrol kriter seti özel kodudur.

Yetki Kodu: Kalite kontrol kriter seti yetki kodudur.

Kalite Kontrol Kriterlerine ait Bilgiler

Türü: Kalite kontrol kriter türünü belirtir. Nitel ve Nicel olmak üzere iki seçeneklidir. Kodu: Kriter kodudur.

Açıklama: Kriter açıklamasıdır.

Birimi: Kriterin hangi birim üzerinden uygulanacağını belirtir.

Açıklama: Birim açıklamasıdır.

Kalite kontrol kriter setleri nicel ve nitel özellikteki kriterlerden oluşur. Nitel kriterler için kriter giriş penceresinden sırası ile KKK Değerleri ve KKK Atama Öndeğer girişi yapılır. Nicel kriter için ise sadece KKK Atama Öndeğer bilgileri girilir.

 

Kalite Kontrol Kriteri Değer Girişi


Nitel türdeki kalite kontrol kriterleri için geçerli olacak değerler KKK Seti tanım penceresinde F9 menüsündeki KKK Değer Girişi seçeneği ile kaydedilir. Bu seçenek yalnızca Nitel türdeki kalite kontrol kriter satırında sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

Değer: Kalite kontrol kriterinin öndeğerini belirtir.

Açıklama: Kalite kontrol öndeğerinin açıklamasıdır.

Burada verilen değerler atama ve işlemler sırasında otomatik olarak geçerli olacaktır. Atama ya da işlem için farklı değerler geçerli olacaksa ilgili işlem sırasında değiştirilir.


KKK Atamaları Öndeğerleri

Bir kalite kontrol kriter seti içerisindeki Nitel/Nicel kriterler için olması gereken değerler kalite kontrol kriter seti satırlarında KKK Atama Öndeğerleri (F9- sağ fare düğmesi menüsünde yer alır) seçeneği ile kaydedilir.


Öndeğer bilgileri şunlardır:

Kontrol Noktası: Kriterin hangi program bölümlerinden yapılan işlemlerde kullanılacağını belirtir. Malzeme Yönetimi, Satınalma ve Satış Pazarlama olmak üzere üç seçeneklidir. Kontrol kriterlerinin kullanılacağı bölümler işaretlenir. Kontrol Noktası öndeğerleri Ticari Sistem Yönetimi bölümünde Kalite Kontrol Parametreleri seçeneği ile belirlenir.

Kontrol Sorumlusu: Kontrolün kim tarafından yapılacağını belirtir.

Önem Derecesi: Kontrol kriterinin önem derecesini belirtir.

Kontrol Sıklığı: Kaç birimde bir bu kontrolün yapılacağını belirtir. (Örneğin 1/10 - 10 birimde bir tanesinin kontrol edileceğini belirtir)

Kontrol Ekipmanı: Kontrol işleminde kullanılacak araçları belirtir.

Kontrol Sayısı: Kontrolün kaç defa yapılacağını belirtir.

Numune Miktarı: Kontrolde kullanılacak numune miktarıdır.

Kabul Oranı(%): Verilen değerler uygulandığında malzemenin kabul oranının yüzde olarak belirtildiği alandır.

Değerler: Bu bölümde yer alan alanlardan nicel türdeki kriterler için kontrolün yapılacağı miktarlar ile tolerans sınırları kaydedilir.

Nominal Değer: Kontrolün yapılacağı nominal miktardır.

Asgari Değer: Kontrolün yapılacağı asgari miktardır.

Azami Miktar: Kontrolün yapılacağı azami miktardır.

Burada verilen değerler ile alış ve satış işlemlerindeki malzeme hareket miktarı dikkate alınarak kontrol sıklığı ve numune miktarları hesaplanır.


Nitel Türdeki Satırlar için Öndeğerler

Nitel türdeki kriter satırlarında geçerli olacak öndeğerler Değer ve Açıklama alanlarında belirtilir. Nitel türdeki kontrol karakteristikleri için kaydedilmiş değerler listelenir ve istenen özellik değeri seçilir.

Örnek1 Malzeme KK Atama penceresinde şu şekilde giriş yapılmış olsun: Kontrol Sıklığı: 1 / 1000 gram Kontrol Sayısı: 2 Numune Miktarı: 3 gram Fiş satırındaki malzeme hareket miktarı: 2200 gram Bu durumda, 2200/1000 = 2.2 olduğu için yukarıya yuvarlanıp 3 elde edilir ve bu atamada verilen kontrol sayısı 2 ile çarpılıp 6 bulunur. Bulunan 6, KKK değer girişi penceresinin sol alt bölümündeki Kontrol Sayısı kısmına yazılır. Aynı bölümdeki numune miktarı ise 3 gözükür. Sonuç olarak, kontrol sorumlusu, 2200 gram malzeme için 6 defa kontrol yapar ve her defasında 3 gram malzeme kontrol eder. ==> Toplam 18 gram malzeme kontrol edilmesi gerekir. (Aksi takdirde "yetersiz numune miktarı" uyarısı gelir) ==> Toplam 6 satır kontrol girişi yapılması gerekir. (Aksi takdirde "yetersiz kontrol sayısı" uyarısı gelir)

Örnek 2 Kontrol Sıklığı: 1 / 1000 metre Kontrol Sayısı: 3 Numune Miktarı: 2 metre Hareket Miktarı: 4500 metre ==> 4500 / 1000 = 4.5==> 5 ==> 5 x 3 = 15 ==> 15 x 2 = 30 ==> Toplam 15 satır kontrol girişi yapılması gerekir. (Aksi takdirde "yetersiz kontrol sayısı" uyarısı gelir) ==> Toplam 30 metre kumaş kontrol edilmesi gerekir. (Aksi takdirde "yetersiz numune miktarı" uyarısı gelir)

 

Kalite Kontrol Değer Girişi


Kalite kontrol yapılacak malzemelerin fiş girişlerini yapan personel ile kalite kontrol işlemini yapacak olan personel farklı kullanıcılardır. Dolayısıyla ilgili fiş içerisinde ve fiş kaydedilirken kalite kontrol işlemleri yapılmamaktadır. Kalite kontrol işlemini yapacak olan personelin fiş içerisindeki malzemelerin miktarı, ambarı ve kalite kontrol değerlerine ihtiyacı bulunmakta; fiş tutarları ve fiş içerisindeki diğer bilgileri görmemesi gerekmektedir. Kalite kontrol işlemlerinin izlenebilirliğinin sağlanması ve fiş içerisindeki belirli alanlarda değişiklik yapılması için kalite kontrol işlemleri ayrı bir pencerede yapılması amacıyla Kalite Kontrol Değer Girişi liste ekranı kullanılır.

Kalite Kontrol Değer Girişinde, kalite kontrol yapılacak işlemler parametresinde seçili olan işlemlerde kalite kontrol seti ataması yapılan malzemeler şu alanlarda listelenir; Tarih, Fiş No, Fiş Belge No, Malzeme Kodu, Malzeme Açıklaması, Varyant Kodu, Miktar, Birim, Tür, Durumu, Fiş Özel Kodu, Cari Hesap Kodu, Cari Hesap Unvanı, Fabrika İşyeri, Bölüm, Çıkış Ambarı, Giriş Ambarı, Satır Türü ve Satır Açıklaması.

Stok hareketleri kaydından sonra ilgili stok hareketi satırlarındaki malzemelerin Kalite Kontrol Ataması yapılıp yapılmadığı sistem tarafından kontrol edilir. Ataması yapılmış olan malzemeler Kalite Kontrol Değer Girişi liste ekranında listelenirler. Listenin F9 menüsünde yer alan Kalite Kontrol Değer Girişi işlemi ile kalite kontrol değer girişleri yapılır. Kullanıcı açılan ekranda fiş içeriğini göremez sadece kalite kontrol değer girişi yapacağı alanı görüntüler ve kaydeder.

Kalite Kontrol Değer Girişi Listesinin Filtrelenmesi

Filtreler seçeneği Kalite Kontrol Değer Girişi listesini belirlenecek koşullardaki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır. Böylece istenen kaydın bulunması ve izleme işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Filtreler, Kalite Kontrol Değer Girişi listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Filtre seçenekleri ve değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:


Filtre

Değeri

Fiş Türü

Fiş Seçenekleri

Fiş Tarihi

Başlangıç / Bitiş

Fiş No.

Grup / Aralık

Fiş Belge No.

Grup / Aralık

Fiş Özel Kodu

Grup / Aralık

Fiş Durumu

Planlanan / Güncel

Faturalanma Durumu

Faturalanmayanlar / Faturalananlar

Cari Hesap Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup / Aralık

İşyeri

Tanımlı işyerleri

Bölüm

Tanımlı bölümler

Fabrika

Tanımlı fabrikalar

Çıkış Ambarı

Tanımlı ambarlar

Giriş Ambarı

Tanımlı ambarlar

İş İstasyonu Kodu

Grup / Aralık

İş İstasyonu Açıklaması

Grup / Aralık

Hareket Yönü

Giriş / Çıkış

Hareket Özel Kodu

Grup / Aralık

Birim

Grup / Aralık

Üretimden Giriş Takip No

Grup / Aralık

İrsaliye Durumu

Gerçek / Öneri

Malzeme Fişleri Durumu (Ambar Fişleri)

Gerçek / Öneri

Proje Kodu

Grup / Aralık

Ambar Fiş Türü

Hepsi / Malzeme Fişlerinden Oluşan / Millileştirme Fişinden Oluşan

Kontrol Sonucu

Uygun / Uygun Değil

Kontrol Durumu

Yapılmadı / Yapıldı

Kontrol Sorumlusu

Personel Seçimi

KKK Kodu

Grup / Aralık

 

Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri / Lot)


Kalite kontrol yapılacak malzemelerin fiş girişlerini yapan personel ile kalite kontrol işlemini yapacak olan personel farklı kullanıcılardır. Dolayısıyla ilgili fiş içerisinde ve fiş kaydedilirken kalite kontrol işlemleri yapılmamaktadır. Kalite kontrol işlemini yapacak olan personelin fiş içerisindeki malzemelerin miktarı, ambarı ve kalite kontrol değerlerine ihtiyacı bulunmakta; fiş tutarları ve fiş içerisindeki diğer bilgileri görmemesi gerekmektedir. Kalite kontrol işlemlerinin izlenebilirliğinin sağlanması ve fiş içerisindeki belirli alanlarda değişiklik yapılması için kalite kontrol işlemleri ayrı bir pencerede yapılması amacıyla Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri/Lot) liste ekranı kullanılır.

Kalite Kontrol Değer Girişinde (Seri/Lot), kalite kontrol yapılacak işlemler parametresinde seçili olan işlemlerde kalite kontrol seti ataması yapılan malzemeler aşağıda belirtilen alanlarda listelenir; Tarih, Fiş No, Fiş Belge No, Malzeme Kodu, Malzeme Açıklaması, Varyant Kodu, Seri/Lot No, Seri/Lot Açıklaması, Seri Grup No, Miktar, Birim, Tür, Durumu, Fiş Özel Kodu, Cari Hesap Kodu, Cari Hesap Unvanı, Fabrika, İşyeri, Bölüm, Çıkış Ambarı, Giriş Ambarı, Satır Türü, Satır Açıklaması, Hareket Özel Kodu, Hareket Özel Kodu 2, Üretimden Giriş Takip No, Proje Kodu ve Saat.

Stok hareketleri kaydından sonra ilgili stok hareketi satırlarındaki malzemelerin Kalite Kontrol Ataması yapılıp yapılmadığı sistem tarafından kontrol edilir. Ataması yapılmış olan malzemeler Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri/Lot) liste ekranında fiş satırları bazında listelenirler. Listenin F9 menüsünde yer alan Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri/Lot) işlemi ile kalite kontrol değer girişleri yapılır. Kullanıcı açılan ekranda fiş içeriğini göremez sadece kalite kontrol değer girişi yapacağı alanı görüntüler ve kaydeder.


Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri / Lot) Listesinin Filtelenmesi

Filtreler seçeneği Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri/Lot) listesini belirlenecek koşullardaki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır. Böylece istenen kaydın bulunması ve izleme işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Filtreler, Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri/Lot) listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Filtre seçenekleri ve değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:


Filtre

Değeri

Ambar Fiş Türü

Hepsi / Malzeme Fişlerinden Oluşan / Millileştirme Fişinden Oluşan

Birim

Grup / Aralık

Bölüm

Tanımlı bölümler

Cari Hesap Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup / Aralık

Emanet Durumu

Emanetler / Emanet Olmayanlar

Fabrika

Tanımlı fabrikalar

Faturalanma Durumu

Faturalanmayanlar / Faturalananlar

Fiş Belge No.

Grup / Aralık

Fiş Durumu

Planlanan / Güncel

Fiş No.

Grup / Aralık

Fiş Tarihi

Başlangıç / Bitiş

Fiş Türü

Fiş Seçenekleri

Fiş Özel Kodu

Grup / Aralık

Giriş Ambarı

Tanımlı ambarlar

Hareket Yönü

Giriş / Çıkış

Hareket Özel Kodu

Grup / Aralık

İrsaliye Durumu

Gerçek / Öneri

İş İstasyonu Açıklaması

Grup / Aralık

İş İstasyonu Kodu

Grup / Aralık

İşyeri

Tanımlı İşyerleri

KKK Kodu

Grup / Aralık

Kontrol Durumu

Yapılmadı / Yapıldı

Kontrol Sonucu

Uygun / Uygun Değil

Kontrol Sorumlusu

Personel Seçimi

Malzeme Fişleri Durumu (Ambar Fişleri)

Gerçek / Öneri

Proje Kodu

Grup / Aralık

Çıkış Ambarı

Tanımlı ambarlar

Üretimden Giriş Takip No

Grup / Aralık

 

Malzeme ve Malzeme Sınıflarında Kullanılacak Kalite Kontrol Kriterleri


Malzeme ve malzeme sınıflarına kalite kontrol kriterleri atanır ve malzemelerin hangi sıklıkla ve hangi özelliklerine göre kalite kontrol işlemlerinden geçirileceği belirlenir.

Malzeme sınıfı için kullanılacak kalite kontrol kriterleri malzeme sınıfları listesinde F9 menüde yer alan KKK Atamaları seçeneği ile belirlenir. Malzeme sınıfı ve/veya malzemelerin hangi kriterlere göre kontrol edileceğini içeren kalite kontrol kriterleri, Kalite Kontrol program bölümünde Kalite Kontrol Kriter Setleri seçeneği ile tanımlanır. Bu kriterlerin malzeme sınıfı ya da malzeme kontrolünde ne şekilde ve hangi işlemlerde uygulanacağı KKK Atamaları ile kaydedilir.

KKK Atamaları penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kalite Kontrol Kriter Seti: Malzeme sınıfı ya da malzeme kartı için uygulanacak kalite kontrol kriter kodudur. Kodu verilen tanımın açıklaması, açıklama alanına aktarılır.

Kalite Kontrol Kriterleri: Tanım penceresinin bu bölümünde tanımlı kriterler listelenir. Kalite kontrol kriter seti tanımında bu kriter için öndeğerler girilmişse bu bilgiler ilgili alanlara otomatik olarak gelir. Özellik bilgilerinde değişiklik sözkonusu ise atama sırasında gerekli değişiklikler yapılabilir.

Fiş ve Faturalarda Kalite Kontrol Sonuçlarının Girilmesi

Fiş ve faturalarda kalite kontrol işlemlerine ait bilgiler fiş satırında F9/sağ fare düğmesi menüsündeki Kalite Kontrol Değer Girişi seçeneği ile kaydedilir.

Kalite Kontrol modülünde tanımlandıktan sonra malzeme kartları listesinde F9/sağ fare düğmesi menü seçeneği ile malzemelere atanmış olan kalite kontrol kriterlerinin değer girişleri, malzeme, satış ve satınalma fişleri üzerinden girilebilmektedir. Fişler üzerinde verilen değerler sonucu, kalite kontrol modülünde tanımlanan ve malzemelere atanan kalite kontrol kriterleri baz alınarak, kalite kontrol sonucu belirlenir. Bunun için, malzeme, satış ve satınalma fişleri içerisinde kontrol kriteri atanmış malzeme seçiminden sonra F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Kalite Kontrol Değer Girişi" penceresi kullanılır.

Açılan pencerede ilgili malzemeye atanmış olan kalite kontrol seti ve kriterleri yer alır. Malzeme için kalite kontrol işlemi gerçekleştirildiğinde kriter alınacak öndeğerler pencere üzerinde sol tarafta yer alır. Pencerede yer alan kontrol sayısı malzeme için yapılacak olan kalite kontrol sayısını gösterir; sağ tarafa kontrol sayısı kadar satır girilir. Satırlara, her bir kontrol sonucu belirlenen değerler girilir. Bu değerler pencerede yer alan asgari ve azami değerlerin arasında olmalıdır. (Nominal değer ideal değerdir). Yüzde üzerinden belirlenmiş kabul oranı ise, yapılan kontroller ve verilen değerler sonrası malzemenin kalite kontrolden geçmesi için, asgari – azami değerler dışında kalan satırların toplam kontrol sayısına göre kabul edilme oranını gösterir.

Malzeme ya da malzeme sınıfı için geçerli olacak kriterler değer giriş penceresinde tanımda belirtilen öndeğerler ile yer alır. Kontrol işlemlerine ait sonuçlar satırlarda kaydedilir.

Kalite kontrol kriter tanımında belirtilen kontrol sayısı, kontrol sıklığı, numune miktarı ve kabul oranı bilgileri ilgili alanlarda görüntülenir. Satırlarda ise kalite kontrol işlemine ait bilgiler Miktar, Değer ve Tarih alanlarında kaydedilir.

Harekete özgü kontrol sayısı ve numune miktarı malzeme ana birimi cinsinden hesaplanır.

Harekete özgü kalite kontrol sonuçları girilirken; kontrol sayısının tabloda sonuç girilmesi gereken satır sayısı olduğu ve numune miktarının her bir satırda kontrol edilmesi gereken miktar olduğu unutulmamalıdır.

Örneğin bir malzemenin kontrol sıklığı 1/50, kontrol sayısı 3, numune miktarı 6 olan bir kriteri varsa, bu malzemeden 500 adet satın alındığında (kontrol yeri olarak satın alma işaretli ise) KK sonuçlarının işleneceği tabloya en az (500/50)*3=30 satır sonuç girilmelidir. Ve ideal olarak her bir satırda 6 adet numunenin ortalama sonuç değeri girilmelidir. Yani kontrol elamanı, 6 adet için ölçüm sonuçlarını bir yere kaydedecek, daha sonra bunların ortalamasını tabloya işleyecektir.

Kalite kontrol değerleri girişinde şu kontroller yapılır:

  • En az sol alt köşede belirtilen kontrol sayısı kadar satır girilmiş mi?

  • Alınan toplam numune miktarı, en az sol alt köşede belirtilen kontrol sayısı ve numune miktarının çarpımı kadar mı?

  • Kontrol sonuçları hedeflenen değerlere uygun mu? (toplam uygun olmayan miktar, alınması gereken toplam numune miktarı*kabul oranından küçük eşit mi?)

Buna göre yukarıdaki örneğe devam edecek olursak, her satırda 6 adetin ortalamasını girmenin kontrolcüyü zorlayacağı düşünülürse, her satırda 1 adet için sonuç girmesi önerilebilir. Böyle bir durumda aranması gereken koşullar şunlardır:

  • Sonuç gireceği satır sayısının, tablonun sol alt köşesinde yazan kontrol sayısı değerinden büyük eşit olması (yani en az 30 olması).

  • Alınacak toplam numune sayısının, tablonun sol alt köşesinde yazan kontrol sayısı ile numune miktarının çarpımından büyük eşit olması (yani en az 30*6=180 adet numunenin alınmış olması).

Öneri olarak sunulanın, her satırda sadece 1 adet için kontrol sonucu girilmesi olduğu hatırlanırsa, toplam numune miktarını tutturabilmek için (ki bu miktar 180 adet) 180/1=180 satır sonuç girmemiz gerekir. Böylece 180>30 olduğundan, kullanıcının girdiği satır sayısının sol alt köşede yazan kontrol sayısından büyük eşit olması gerekliliği de sağlanmış olmaktadır.

Yine aynı örnekte kullanıcının sonuçları girerken bir satır ama 500 adet için ortalama sonucu girdiğini ve girilen sonucun toleranslar arasında (uygun) olduğunu düşünelim. Aslında kullanıcı %100 kontrol yapmıştır ve sonuç uygundur, ama aranan koşullardan birincisi olan sol alt köşede yazan kontrol sayısı kadar satır girilmediği için, Ticari Sistem Yönetimi/Kalite Kontrol altındaki parametreye bağlı olarak "yetersiz kontrol sayısı" uyarısı alınır.

Kalite Kontrol Parametreleri'nde Malzeme Kalite Kontrol Uygunluğu parametresi ile kontrol yapılacağı belirlenmişse, kalite kontrol değerleri girilmeden ve uygunluk sağlamadan fiş kaydedilmeyecektir.

Kalite Kontrol Şartlı Kabul İşlemi

Kalite Kontrol Değer Girişi ekranında kalite kontrol kriterleri dışında kalan değerler için şartlı kabul işlemi yapılarak stoka alınması mümkündür. Malzemeler şartlı kabul işlemi ile alındığında fiili stok ve gerçek stok miktarları değişmez, kalite kontrol raporları alındığında sonuç işleminde şartlı kabul edildiğine dair bilgi yer alır.

Kalite kontrol sonuçları kriter kodlarının yanına kontrol edilen toplam miktar ve uygun olmayan miktarlar toplanarak sistem tarafından getirilir. Sistem tarafından uygun olmayan miktarın toplam ölçüm miktarına bölümü ile uygun olmayan oran bulunur. Önem derecesi kalite kontrol kriterinden gelir.

Kalite kontrol değer girişi ekranında kriter değerleri satırlarının başında bulunan onay kutucuğu ile değerlere göre uygun olan satırlar otomatik olarak işaretlenir, kullanıcılar bu seçimi manuel değiştiremezler. Uygun olarak işaretlenen satırlarda, şartlı kabul sistemi için baz alınan önem derecesi en yüksek olan satır bold olarak gösterilir.

Sistem tarafından her bir kriter seti için önem derecesi ile uygun olmayan oran çarpılır, bütün kriter setleri için yapılacak olan bu işlemden sonra oran değeri en yüksek olan kriter seti miktarları bütün kalite kontrol sonucunda uygun olmayan miktarı gösterir.

Kalite kontrol değer girişi penceresine Fiş Satırı Miktarı, Uygun Olmayan Oran, Uygun Olmayan Miktar alanları sistem tarafından getirilir.

Şartlı kabul alanı değeri sistem tarafından öndeğer boş gelir.

Kontrol sonucu uygun ise Uygun kutucuğu sistem tarafından işaretli gelir, ilgili kutucuk işaretli ise uygun olmayan miktar ve şartlı kabul alanları değeri pasif gelir. Kutucuğun işareti kaldırıldığında bu alanlara değer girilebilir.

Kalite kontrol şartlı kabul işleminde dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

  • Şartlı kabul alanına girilen miktar değeri fiş satırı toplamından fazla olmamalıdır.

  • Kriter setine göre hesaplanan uygun olmayan oran değeri kabul oranı ile karşılaştırılır.

  • Şartlı kabul miktarı ile uygun olmayan miktarın toplamı fiş satırı miktarını geçemez.

  • Şartlı kabul miktarı fiş satırı miktarı kadarsa kaydetme esnasında uygun olmayan miktar alanı değeri sıfırlanır.

  • Kalite kontrol sonuçları kabul oranı değerine göre uygun ise uygun olmayan miktar alanı öndeğer boş gelir.

Fiş ve Faturalarda Kalite Kontrol Durumunun İzlenmesi

Malzeme fiş ve faturalarında satırda hareket gören malzemeye ait kalite kontrol işleminin yapılması durumunda kontrol sonuçları her ambar için ayrı izlenir. Bunun için fiş satırında F9 menüsündeki Kalite Kontrol Durumu seçeneği kullanılır. Satırda işlem gören malzemenin kalite kontrol durumu her ambar için giriş ve çıkış hareketleri için ayrı listelenir. Kalite kontrol sonuçları tarih alanında istenen tarih verilerek uygun olan ve olmayan miktarlar ile alınır.


 

Operasyon Kalite Kontrol Kriterleri


Operasyonlarda kullanılacak kalite kontrol kriterleri ve bunlar için geçerli olacak öndeğerler, Operasyon türündeki kalite kontrol kriter setleri ile kaydedilir.

Üretim kontrol sisteminde operasyonlarda kullanılacak kontrol kriterleri, operasyon tanımları listesinde F9 menüsünde yer alan KKK Atamaları seçeneği ile belirlenir.

Operasyonlara atanmış olan kalite kontrol kriterlerinin değer girişleri üretim emirleri üzerinden kaydedilir. Üretim emri üzerinden açılan "KKK değer girişi" penceresinde operasyona bağlanmış olan kalite kontrol kriter seti KKK kolonunda görüntülenir.

Kontrol işlemlerine ait değerler üretim emri KKK atamaları penceresinde F9 menüsünde yer alan Kalite Kontrol Değerleri Girişi seçeneği ile kaydedilir.

Kalite kontrol setinde belirtilen kriterlere göre kontrol sonuçları satırlarda kaydedilir.

Operasyon kalite kontrol sonucunun, kontrol setinde belirtilen değerlerle uyuşmaması durumunda ne yapılacağı Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Kalite Kontrol parametreleri ile belirlenir.

Bu parametreye göre değer girişi sonuçları uygun değilse ya işleme devam edilir ya da kullanıcı uyarılır. Kullanıcı üretim emrinden KKK değer girişi yapmadığı sürece ve uygunsuzluk durumunda uyarı verilmesini istiyorsa, üretim emri "tamamlandı" konumuna gelirken kalite kontrol uygunsuzlukları olduğu kullanıcıya bildirilir.

Üretim emrinin "tamamlandı" konumuna gelmesinin iki yolu vardır. Bunlardan ilki, kullanıcının durum bilgisini "tamamlandı" konumuna getirmesidir. Bu durumda, durum değişikliği yapılıp emir kaydedilmek istendiği anda kullanıcı uyarılır. Eğer herhangi bir iş emrinin "tamamlandı" durumuna getirilmesi sonucunda üretim emri "tamamlandı" durumuna geliyorsa, iş emri üzerinde durum değişikliği yapılıp emir kaydedilmek istendiği anda kullanıcı uyarılır. Kullanıcı değer girişi yaptıysa ve uygunsuzluk mevcutsa, değer girişi penceresinin kaydı sırasında uyarılır.

 

Malzeme Toplu KKK Ataması


Malzemelere seçilen KKK setinin toplu atanabilmesi için kullanılan işlemdir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:


Filtre

Değeri

Malzeme (Sınıfı) Türü

(TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı – Genel / (MT) Malzeme Sınıfı – Tablolu

Malzeme (Sınıfı) Kodu

Grup / Aralık

Malzeme (Sınıfı) Açıklaması

Grup / Aralık

Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu 1-5

Grup / Aralık

Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu

Grup / Aralık

Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu

Grup / Aralık

Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu

Grup / Aralık

Marka Kodu

Grup / Aralık

Proje Kodu

Grup / Aralık

Varyantlı İşareti

Evet / Hayır

KKK Kodu

Grup

 

Kalite Kontrol Ambar Transferi


Kalite Kontrol girişinde uygun olmayan miktarı bulunan satırların başka bir ambara transferi için kullanılan işlemdir. Kalite Kontrol modülü İşlemler menüsü altında yer alır. Belirtilen filtrelere uygun Kalite Kontrol girişi yapılmış, uygun olmayan miktarı olan ve daha önce transfer edilmemiş fişler için yeni bir ambar fişi oluşur. Filtre seçenekleri aşağıdaki gibidir:


Fiş Türü

(01) Satınalma İrsaliyesi / (02) Perakende Satış İade İrsaliyesi / (03) Toptan Satış İade İrsaliyesi / (04) Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi / (13) Üretimden Giriş Fişi / (14) Devir Fişi / (25) Ambar Fişi / (26) Müstahsil İrsaliyesi / (50) Sayım Fazlası Fişi

Fiş No

Grup / Aralık

Belge No

Grup / Aralık

Fiş Tarihi

Başlangıç / Bitiş

Fiş Özel Kodu

Grup / Aralık

Proje Kodu

Grup / Aralık

Fatura No

Grup / Aralık

Faturalanma Durumu

Faturalanmış İrsaliyeler / Faturalanmamış İrsaliyeler

Cari Hesap Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup / Aralık

Cari Hesap Özel Kodu

Grup / Aralık

Malzeme Türü

(TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı

Malzeme Kodu

Grup / Aralık

Malzeme Açıklaması

Grup / Aralık

Malzeme Özel Kodu

Grup / Aralık

Malzeme Yetki Kodu

Grup / Aralık

Malzeme Grup Kodu

Grup / Aralık

Malzeme Üretici Kodu

Grup / Aralık

Varyant Kodu

Grup / Aralık

Varyant Açıklaması

Grup / Aralık

Varyant Özel Kodu

Grup / Aralık

İşyeri

Grup / Aralık

Bölüm

Grup / Aralık

Fabrika

Grup / Aralık

Ambar

Grup / Aralık

Oluşturulacak Fiş Tarihi

Tarih Girişi

Oluşturma Türü

Ambarlara Göre / Birebir

Fişler üzerinde F9 menüsünde bulunan "İlgili KK Transfer Fişleri" seçeneği ile fişle ilgili yapılmış tüm ambar transfer fişleri tek ekran altında görüntülenir.

79 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page