Logo Destek

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo e İrsaliye Nasıl Kesilir

GENEL OLARAK e-İRSALİYE UYGULAMASI

Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan "sevk irsaliyesi" belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemeler bu maddenin konusunu oluşturmaktadır.

Bu Tebliğde düzenlenen e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki "sevk irsaliyesi" belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.


ELEKTRONİK İRSALİYENİN DÜZENLENMESİ VE İLETİLMESİ

e-İrsaliyenin www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-İrsaliye Uygulamasına ilişkin teknik kılavuzlarda yer alan format ve standartlara göre elektronik ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi, alıcısına iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi esastır. e-İrsaliyenin, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmesi, gönderme veya alma işlemlerinin de Başkanlık tarafından oluşturulan e-İrsaliye Uygulaması aracılığı ile gerçekleştirilmesi zorunludur.


 • İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce (alıcısının henüz belli olmadığı ve malın fiili sevki sırasında muhtelif müşteriler adına kağıt ortamda irsaliye düzenlenmesi ve malın asıl muhasekmesine teslimi sırasında düzenlenecek e-İrsaliyeler hariç olmak üzere) düzenlenmesi ve Başkanlık sistemlerine başarılı olarak iletilmesi malın fiili sevki için yeterli olup, bununla birlikte düzenlenen e-İrsaliyenin Başkanlık sistemleri üzerinden alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi gerektiği tabiidir.

Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliyenin bir örnek kağıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunlu olup, söz konusu kağıt çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu değildir. Söz konusu kağıt çıktının, alıcıya verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibraz edilme zorunluluğu da bulunmamaktadır.

Sevki yapılacak mala ilişkin olarak e-İrsaliyenin düzenlenmesinden önce e-Fatura düzenlenmiş olması halinde, e-İrsaliye üzerinde e-Faturanın tarih ve belge numarasına da yer verilmesi zorunludur. Düzenlenecek e-İrsaliyelerde, Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkan vermek üzere; karekoda veya barkoda belge üzerinde yer verilmesi zorunludur. Mükellefler e-İrsaliye düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır. e-İrsaliye Uygulamasından yararlanan mükellefler e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere kağıt irsaliye düzenlemeye devam edeceklerdir.
UYGULAMADAN YARARLANMA YÖNTEMLERİ VE BAŞVURU ESASLARI

Fatura mükellefleri, e-İrsaliye keseceklerdir. Mükellefler e-İrsaliye Uygulamasından;

 • Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla, (e-Fatura sisteminin entegrasyon sisteminin aynısı)

 • e-İrsaliye Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,

 • Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.

KİMLER E-İRSALİYE DÜZENLEYEBİLİR?

 • Mal e-İrsaliye düzenlenebilmesi için, e-Fatura mükellefi olunmalıdır.

e-İRSALİYEYE GEÇİŞ TARİHİ

 • e-İrsaliye'ye 1 OCAK 2018 itibarıyla isteğe bağlı olarak geçiş yapmaya başlayabilirsiniz.


PROGRAMDA E-İRSALİYE UYGULAMASI

e-İRSALİYE UYGULAMASINA TABİ FİŞ TÜRLERİ;


İrsaliye uygulaması programda;

 • İrsaliye

 • Ambar transfer fişi için uygulanacaktır.

Fiş türleri:

 • Satış İrsaliyeleri: (Gerçek durumda olan belgeler)

 • (02) Perakende Satış İade İrsaliyesi (gelen)

 • (03) Toptan Satış İade İrsaliyesi (gelen)

 • (04) Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi (gelen)

 • (07) Perakende Satış İrsaliyesi (giden)

 • (08) Toptan Satış İrsaliyesi (giden)

 • (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi (giden)

 • (35,36,37,38,39) Tanımlı satış irsaliyeleri (giden)

 • (25) Ambar fişi (giden)


 • Satınalma İrsaliyeleri: (Gerçek durumda olan belgeler)

 • Satınalma İrsaliyesi (gelen)

 • (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi (gelen)

 • (06) Satınalma İade İrsaliyesi (giden)

 • (10) Konsinye Giriş İade İrsaliyesi (giden)

 • (26) Muhtahsil irsaliyesi (olmayacak)

 

İhracat faturası (yabancı bölge): İhracat faturaları için düzenlenen irsaliyeler şu an için kâğıt ortamında düzenlenmeye devam edecektir.

İhracat faturası (serbest bölge): İhracat faturaları için düzenlenen irsaliyeler e-İrsaliye olarak düzenlenir.

 

GİB açısından satış/iade ve irsaliye türü ayrımı bulunmuyor. Tüm irsaliyeler UBL'de "Sevk İrsaliyesi" türünde oluşturulur.

 

e-İRSALİYE UYGULAMASI İÇİN PROGRAMDA YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER


Sistem İşletme/ Firma-İşyeri Detaylarında Yapılacaklar:

Mükellefler, e-İrsaliye uygulamasını, e-Fatura uygulamasında kullandıkları aynı yöntem ile kullanmak zorundadır. Yani Firma detayında, e-Fatura kontrol tipinde yapılan seçime göre, e-İrsaliye kullanılmalıdır.

Bu amaçla, firma detayları / e-Devlet sekmesine ve işyeri tanımında e-Devlet sekmesine yeni alanlar eklendi.

e-Fatura Kontrol tipi: Firma bazında

Firma detayları/e-Devlet sekmesinde;

 • "e-İrsaliye Kullanıcısı" olduğuna dair onay kutucuğu seçilmelidir.e-Fatura Kontrol tipi: İşyeri bazında

İşyeri detayları/e-Devlet sekmesine;

 • "e-İrsaliye Kullanıcısı" olduğuna dair onay kutucuğu seçilmelidir.Firma veya İşyeri için e-İrsaliye onay kutucuğu işaretli ise;

Kurum tipi: Tüzel Kişi/Gerçek Kişi seçimine göre e-Faturadaki gibi zorunlu alan kontrolü yapılır.

 • Firma Unvanı

 • Firma Ticari Unvanı

 • Şehir

 • İlçe

 • Cadde

 • Ülke-Ülke Kodu

 • e-Mail

 • Telefon

 • Vergi Numarası

 • Vergi Dairesi

 • İşveren Bilgileri > Adı

 • İşveren Bilgileri > Soyadı

 • İşveren Bilgileri > TC Kimlik No

 • İşveren Bilgileri > e-Mail Adresi

 

Sistem işletmeninde e-İrsaliye seçimi yapıldığında, e-Fatura seçeneğinin işaretli olması kontrol edilmeyecek.

 

e-İrsaliye Numaralandırma Şablonu

e-İrsaliye numaralandırma şablonu tanımlanmalıdır.

e-İrsaliye izni kapsamında düzenlenen belgelerde, seri-sıra numarası yerine 3 haneli birim kodu ve 13 haneli sıra numarasından oluşan belge numarası kullanılır. (e-Fatura/e-Arşiv şablonu gibi)

Sistem işletmenine, e-İrsaliye numaralama şablonu eklenmiştir.

 • Sabit 3 karakter: "IRS"

 • Sabit 4 karakter yıl seçimli: YYYY

Kalan 9 hane numerik artan olarak üretilir.


Birim kodu "IRS" serbestçe belirlenebilir.

Cari Hesap Kartında Yapılan Düzenlemeler

e-İrsaliye geliştirmesi ile cari hesap kartına E-DEVLET sekmesi eklenmiştir. e-Fatura, e-Arşiv bilgileri bu sekmeye alınmış olup e-İrsaliye kullanıcı seçimi de bu sekmeye eklenmiştir.

Cari hesap kartında e-Fatura kullanıcısı seçili olduğunda yapılan kontroller, e-İrsaliye için de yapılır.

 • Ticari Bilgiler sekmesinde=> tüzel ise VKN, şahıs ise TCKN

 • İletişim Bilgileri sekmesinde => Ülke kodu ve adı, adres bilgisi

 • Cari hesap => şahıs ise Ad ve Soyad, tüzel ise Unvan alanı

e-Fatura için kullanılan Etiket bilgisi sevkiyat adresinden okunsun özelliği e-İrsaliye için de kullanılır.


İrsaliye Fişinde Yapılan Düzenlemeler

İrsaliye ve ambar fişine;

 • Düzenleme Tarihi,

 • İrsaliye Tipi: Kağıt/e-İrsaliye,

 • F9 menü seçeneklerine e-İrsaliye Bilgileri eklendi.


İrsaliye içinde F9 menüye e-İrsaliye Bilgileri penceresinde 3 sürücü bilgisini kapsayacak şekilde düzenleme yapılmıştır.


 • Düzenleme Tarihi ve Düzenleme Zamanı, Fiş tarihi ve zamanı gibi öndeğer günün tarihinden değer alır.

 • Cari hesap kartında e-İrsaliye Kullanıcısı seçili cari için 'İrsaliye Tipi: e-İrsaliye' olarak öndeğer gelir. İhtiyaç durumunda kağıt olarak değiştirilebilir.

 

e-İRSALİYE İÇİN GİRİŞİ ZORUNLU ALANLAR


İrsaliye fişi eklenerek, Cari hesap kartı seçildiğinde e-İrsaliye kullanıcısı seçili cari için 'İrsaliye Tipi: e-İrsaliye' olarak öndeğer gelir. İhtiyaç (zorunlu) durumunda kağıt olarak değiştirilebilir.

 • Fiş numarası, Fiş tarihi,

 • Malzeme kodu, miktar, birim olması yeterlidir. Birim fiyat, tutar gönderiminin yapılması parametreye bağlı yapılır.

Logoconnectte Doküman Parametrelerine eklenen "İrsaliye UBL' sine tutar bilgileri eklensin" parametresine bağlı olarak birim fiyat, tutar bilgisinin gönderilip gönderilmeyeceği belirlenebilir.

 • Düzenleme Tarihi ve Düzenleme Zamanı, fiş tarihi ve zamanı gibi öndeğer günün tarihinden değer alır.

 • Cari hesap kartında e-İrsaliye Kullanıcısı seçili cari için 'İrsaliye Tipi: e-İrsaliye' olarak öndeğer gelir. İhtiyaç durumunda kağıt olarak değiştirilebilir.

 • İrsaliye/Detaylar II sekmesinde Sevk Tarihi ve Zamanı girilmelidir.

 • İrsaliye/Detaylar II sekmesinde bulunan Taşıyıcı Kodu (Taşıyıcı Firma) zorunlu alan olup seçim yapılmalıdır.

 • Taşıyıcı firma için de zorunlu alan kontrolü bulunur.

 • İrsaliye içinde F9 e-İrsaliye Bilgileri penceresinde, isteğe bağlı olarak sürücü bilgileri girişi yapılarak e-İrsaliye kaydedilir. (Zorunlu değildir.)

Taşıyıcı Kodu (Taşıyıcı firma) penceresi açıldığında kontrol edilmesi gereken zorunlu alanlar;

Taşıyıcı firma kurum tipine göre e-İrsaliye 'de taşıyıcı firma tanımında bulunması gereken zorunlu alanlar;

 • Tüzel kişi için VKN, şahıs firması için TCKN bilgisi

 • İletişim Bilgileri  Ülke kodu ve adı

 • Taşıyıcı şahıs ise Ad ve Soyad, tüzel ise Unvan alanlarıdır.

e-İRSALİYE LİSTE EKRANINDA (BROWSER) YAPILAN DÜZENLEMELER:

İrsaliye liste ekranına, E-İRSALİYE ve E-İRSALİYE STATÜSÜ kolonları eklenmiştir. Kaydedilen e-İrsaliye 'e-İrsaliye' ve 'GİB' e Gönderilecek' statüsünde listelenir.. Logoconnect'te e-İrsaliye liste ekranında listelenir.Logoconnect'te, e-İrsaliye gönderim süreci, e-Fatura gönderim süreci ile aynı şekildedir.