top of page

Logo Çözüm Ortağı olarak satış ve sonrasında destek veriyoruz

Logo Destek Hattı bırakacağınız mesaj ile biz size ulaşabiliriz. Firmamız Logo Yazılımın geliştirdiği ,Tiger 3 Enterprise Üretim Yönetimi, Tiger 3 ERP , Go3 Muhasebe Yazılımlarını, Logo İş Ortağı olarak müşterilerine satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermeye yetkilidir.

Logo Muhasebe Programından e-Beyannamelerin GİB'e Gönderilmesi

Beyannamelerin hazırlanıp elektronik ortamda gönderildiği bölümdür. Genel Muhasebe program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Ayrıca e-Beyannamelere Uygulamalar program bölümünde yer alan Özel Uygulamalar menüsünden de ulaşılabilir. 


e-Beyanname seçildiğinde beyannamelerin hazırlanıp gönderileceği pencere açılır. Ekle seçeneği ile seçilen beyanname türü için yeni kayıt eklenir.


"Filtrele" seçeneği e-beyannameler listesinde görüntülenecek kayıtları belirli kriterlere göre belirlemek için kullanılır.


Beyannamelerde Form Seçimi


Beyanname girişlerinde sistemde tanımlı öndeğer formlar kullanılabildiği gibi kullanıcının tanımlayacağı formlarda kullanılır. Sistemde tanımlı öndeğer formları kullanmak için e-beyannameler listesinde form seçim alanında "Öndeğer Kopyala" seçeneği kullanılır.


"Öndeğeri Kopyala" seçildiğinde Defaults kataloğu altında bulunan öndeğer XML'deki veriler kullanılarak formun öndeğer hesaplarının seçilmiş hali ekrana gelir. İstenirse hesaplarda değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik öndeğer XML'de bir değişikliğe yol açmaz.


"Yeni Ekle" seçilirse form boş olarak açılır ve beyanname tanım ve girişleri kullanıcı tarafından yapılır.


Beyannameler şunlardır; 


 • Katma Değer Vergisi Beyannamesi, 

 • Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2, 

 • Katma Değer Vergisi Tevkifatı, 

 • Yüklenilen KDV Listesi, 

 • İndirilecek KDV Listesi, 

 • Muhtasar Beyanname, 

 • Form Ba, Form Bs, 

 • Satış Faturaları ve GÇB Listesi, Kesin Mizan, 

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, 

 • Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar), 

 • Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir) ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi.

"Son Kaydı Kopyala" seçilirse eklenmek istenen beyannameye ait son kaydedilen formdaki bilgiler öndeğer olarak getirilir.


"Öndeğer Yap" seçeneği kullanıcının giriş yaptığı beyanname formlarını öndeğer olarak saklayabilmesini sağlar. Öndeğer yap seçeneği tıklandığında “Beyanname öndeğer olarak atanacaktır, Tamam / Vazgeç” uyarısı ekrana gelir. "Tamam" seçilirse defaults kataloğu altına “userdefined” kataloğu açılır, ve kullanıcının girdiği bilgiler baz alınarak txt dosya yaratılır.


 

e-Beyannamelerin Toplu Şekilde https://ebeyanname.gib.gov.tr Adresine Gönderilmesi


Beyannamelerin toplu şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı web adresine gönderilebilmesi için, öncelikle ilgili beyannameler seçilir ve beyannameler listesi F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Toplu gönderim için seç" seçeneği kullanılır. "Onaylandı durumundaki beyanname(ler) toplu gönderim için seçili duruma getirilecektir" mesajına "Tamam" denildiğinde, beyannamenin gönderim durumu "Seçili" olur.Daha sonra bu "Seçili" durumundaki beyannameler, alt menüde yer alan "Gönder" seçeneği ile GİB İnternet sitesine yüklenir (upload edilir).


e-Beyannamelerin toplu olarak gönderilebilmesi için Sistem İşletmeni/Firma/Detaylar/Mali Müşavir sekmesindeki e-Beyanname bölümünde Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre bilgilerinin eksiksiz ve doğru olarak girilmesi gereklidir.


 

Katma Değer Vergisi Beyannamesi


KDV1 beyannamesinin hazırlandığı ekran şu bölümlerden oluşmaktadır; 


 • Genel Bilgiler,

 • Matrah,

 • İndirimler,

 • İhraç Kaydıyla Teslimler,

 • İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler,

 • Sonuç Hesapları,

 • Düzenleme Bilgileri ve

 • Ekler

Genel Bilgiler: İdari bilgilerle mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür. İdari bilgilerde vergi dairesi, dönem tipi, ay ve yıl bilgileri girilmektedir. Vergi Dairesi bölümünde üç nokta ile sistem işletmeninde kuruluş bilgilerinde yer alan ve öndeğer olarak yüklenen vergi dairelerine ulaşılarak seçim yapılabilmektedir. Dönem Tipi seçeneği ile beyanname döneminin hangi dönem için oluşturulduğu belirlenmektedir. Aylık yada üç aylık olarak hazırlanmaktadır. Dönem tipine göre ay-başlangıç ayı belirtilerek beyanname yılı bilgisi girilmektedir.


Eğer mükellefin beyan edeceği bir bilgi yok ise genel bilgiler bölümünde yer alan "Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır" seçeneğini işaretlemelidir.


Matrah: Matrah bölümü, Tevkifat Uygulanmayan İşlemler, Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler, Diğer İşlemler ve İlave Edilecek KDV bölümlerinden oluşmaktadır. Veri girişini oluşturacak hesapların seçimi, ilgili bölüm üzerinde çift tıklandığında gelen Hesap-Hesap Aralığı-Tutar-Formül kısmından yapılmaktadır. KDV Oranı kombosunda 1-8-18 KDV oranları mevcuttur.


İndirimler: İndirimlerin girildiği bölümdür.


İhraç Kaydıyla Teslimler: İhraç kaydıyla teslimlerin beyanında kullanılan bölümdür.


Yurtiçi - Yurtdışı KDV Ödemeksizin Temin Edilen Mallar İçin Ödenmeyen KDV: İhraç kaydıyla teslimlerinin beyanında DİİB kapsamında alınan girdiler nedeniyle ödenmeyen KDV tutarının girildiği bölümdür.


İstisnalar: Kısmi istisna kapsamına giren işlemler, tam istisna kapsamına giren işlemler ve diğer iade hakkı doğuran işlemlerin veri girişi için tanımlandığı bölümdür.


Sonuç Hesapları: Diğer işlemlerin tanımlandığı bölümdür.

Özel matrah şekline tabi işlemlerde matraha dahil olmayan bedel, teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden kümülatif bedel ve kredi kartı ile ödenen teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedeli oluşturan verilere ait bilgiler bu bölümden tanımlanmaktadır.


Düzenleme Bilgileri: Beyannameyi düzenleyen bilgileri ile beyannamenin hangi sıfatla verildiği bilgilerinin girildiği bölümdür.


Tüm bu bilgiler girilerek oluşturulan KDV1 Beyannamesi kaydedilerek XML dosyası oluşturulabilir.


Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır; 055251_0000000000_KDV1_3_01012006-31012006.xml ve VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV1_3_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml

Yeni düzenlemeler doğrultusunda KDV1 Beyannamesi'nde Ekler başlığı yer almaktadır. Ekler başlığı üç bölümden oluşmaktadır; İade Hakkı Doğuran İşlemlerle İlgili Yüklenilen KDV, İndirilecek KDV Listesi, İhracat İstisnası İle İlgili Gümrük Beyannamesi ve Satış Faturaları Listesi.


Ekler: Ekler bölümü şu başlıklardan oluşur; KDV Kanununun 13/f Maddesi Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlere Ait Liste, Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesinde Katılma Payı Bildirimi, Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Teşvik Yatırım Malları.


“Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” tabında, faturada yer alan tevkifatlı satırlar ayrı ayrı listelenecektir.


Veri Al: Ekler tabında "Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim" bölümünde, F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Veri Al" seçeneği kullanılarak, satış faturaları ve verilen hizmet faturalarının tevkifatlı olanları satırlarda listelenir.


Logo Katma Değer Vergisi Beyannamesi

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2


e-Beyannameler penceresinde Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 seçeneği ile oluşturulmaktadır.


Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 Genel Bilgiler, Kesinti Yapılan Mükellefler, Vergi Bildirimi ve Düzenleme Bilgileri bölümünden oluşmaktadır.


Genel Bilgiler: İdari bilgiler ile mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür. İdari Bilgiler seçeneğinde vergi dairesi, dönem tipi, beyanname ayı ve yılı bilgileri girilmektedir.Mükellefe ait bilgiler ise Mükellefin bölümünden girilmektedir.


Mükellefin beyan edeceği bilgi olmaması durumunda "Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır" checki atılarak dosya kaydedilecektir.


Kesinti Yapılan Satıcılar: Katma değer vergisi kesintisi yapılan mükelleflere ait bildirimin yer aldığı bölümdür. Soyadı (Unvanı)/Adı (Unvanın Devamı)/Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası/Vergiye Tabi Matrah/Tevkif Edilen KDV Tutarı (Kesinti Miktarı)/Ödeme Türü bilgileri sırası ile girilmektedir.


İlgili cari hesap unvanının ilk 30 karakteri “Soyadı (Unvanı)” alanına; geri kalan kısmı Adı (Unvanın Devamı) alanına aktarılır.


Ödeme Türü alanı, tevkifatlı faturaya sahip cari hesabın Ticari Bilgiler sekmesindeki bilgiye göre otomatik olarak doldurulur. Ticari Bilgiler tabında “Yabancı Uyruklu” alanı işaretli olduğunda, Ödeme Türü alanına 102 öndeğer gelir; işaretli olmadığında 101 gelir.


Vergi Bildirimi: Tam tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerle kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerin ve indirilecek katma değer vergisinin tanımlandığı bölümdür.


Düzenleme Bilgileri: Beyannamenin hangi sıfatla verildiği ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür.


KDV2 Beyannamesi veri girişi tamamlandıktan sonra kaydedilerek F9 - "XML Oluştur" seçeneği ile XML'i oluşturulabilir.


Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır; 055251_0000000000_KDV2_1_01012006-31012006.xml ve VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV2_1_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml


Veri Al: Kesinti Yapılan Satıcılar bölümünde, F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Veri Al" seçeneği kullanılarak, Genel Bilgiler tabında belirtilen ay ve yıla göre satıcı cari hesap bazında toplam tevkifatlı fatura matrahı ve tevkif edilen KDV toplamı satırlarda listelenir.


 

Katma Değer Vergisi Tevkifatı


KDV 2 Beyannamesi ile aynı içerikte olup aynı şekilde veri girişi ile hazırlanmaktadır. KDV 2'den farkı oluşturulan XML dosyasında KDV 2 yerine KDV9015 yazılmasıdır.


Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır;  055251_0000000000_KDV9015_1_01012006-31012006.xml ve VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV9015_1_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml


Beyannamelerin oluşturulan XML dosyalarının nereye kaydedileceği bilgisi Ticari Sistem Yönetimi/Tanımlar/Genel Muhasebe Parametrelerinde “e-beyanname kataloğu” bölümünde belirtilmektedir.


Veri Al: Kesinti Yapılan Satıcılar bölümünde, F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Veri Al" seçeneği kullanılarak, Genel Bilgiler tabında belirtilen ay ve yıla göre satıcı cari hesap bazında toplam tevkifatlı fatura matrahı ve tevkif edilen KDV toplamı satırlarda listelenir.


 

Yüklenilen KDV Listesi


27.01.2009 tarih ve 53 seri numaralı KDV Sirkülerinde de belirtildiği üzere; mükellefler, Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemleri için geçerli olmak üzere KDV iade taleplerini, indirilecek KDV, yüklenilen KDV ve satış faturaları listeleri ile iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamelerini internet vergi dairesi üzerinden göndermektedirler.


Yüklenilen KDV Listesi iki sayfadan oluşmaktadır; Genel Bilgiler ve İade Hakkı Doğuran İşlemler.


Genel Bilgiler tabında beyannameye ait idari bilgilerle birlikte mükellefe ait veriler yer almaktadır.


İade Hakkı Doğuran İşlemler başlığı ise üç bölümden oluşmaktadır; 


 • Satınalma Faturaları, 

 • Satış Faturaları ve

 • İade hakkı doğuran işlemlere ait beyanname satırlarının listelendiği bölüm.


Satınalma/Satış Faturaları


Bu bölümlerde beyanname dönemi içerisindeki alış ve satış faturaları (dış ticaret ile ilgili faturalarda) tarih sırasına göre satır bazında listelenmektedir.


Satınalma Faturaları ve Satış Faturaları bölümlerinde yer alan filtre seçeneğine bağlı olarak her iki tarafta eşleme yapılacak hareketlerin listelenmesi sağlanabilir. Her iki bölümde yer alan başlık bilgileri şu şekildedir; Satınalma/Satış Faturasının Tarihi, Satınalma/Satış Faturasının No'su, Satıcı/Alıcı Cari Hesap Kodu, Satıcı/Alıcı Cari Hesap Açıklaması, Malzeme Kodu, Malzeme Açıklaması, Malzeme Miktarı, Malzeme Tutarı, Malzeme KDV Oranı, Malzeme KDV Tutarı ve Satır Açıklaması.


Satınalma faturaları ve satış faturaları listelerindeki kayıtlar birbirleri ile ilişkilendirilebilir.


Bu ilişkilendirme her hareket satırına check atmak şeklindedir. İlişkilendirme satınalma hareketi ile satış faturası arasında bire bir olabileceği gibi her iki gridde birden fazla hareket seçilerek de yapılabilir.


Buradaki amaç iadeye tabi, alımı yapılan malzemenin satış yapılarak tüketilmesi sonrasında KDV iadesi için bildirim isteğidir.


Bu ilişkilendirme sonucunda alış hareket satırında seçilen malzeme ve hareket bilgileri (ilişkilendirilen miktar ve tutar kadar) "Hareketi Aktar" düğmesi ile "Yüklenilen KDV Listesi" penceresi kolonlarına aktarılır.


Satınalma ve Satış filtrele seçeneği ile verilen filtre seçeneklerine bağlı faturalar ilgili bölümlerde listelenir:


 • Üretime göre listeleme seçeneği ile kullanılan reçetelere bağlı olarak yapılan alım faturaları ve bu üretimler sonucu yapılan satış faturaları listelenir.

 • Üretime göre listeleme (Satış) filtre seçeneği ile bağlı alım faturalarının listelenmesi sağlanır. Öncelikle üretim sonucu ortaya çıkan mamullerin yer aldığı satış faturaları filtrelenir.


Satış faturaları listelendikten sonra işaretlenerek bu faturalar ile ilgili üretime bağlı alım faturalarının listelenmesinin sağlanması için Üretime Göre Listeleme (Satış) seçeneği kullanılır. Burada bağlı reçeteler ile ilgili listeleme için Seviyelere Göre Malzeme Kullanım Listesi ekrana gelir. Verilen seviye ölçüsünde satış faturalarından gelen malzeme için yapılan üretim bağlantılı ürünler listelenir.


Raporda listelen malzemeler ile ilgili alım faturaları rapor kapatıldığında sol tarafta listelenecektir. Böylece ilişkilendirme yapılarak "Hareket Aktar" seçeneği ile Excel için satırlar oluşturulur.


Üretime Göre Listele (Satınalma) işlemi de satış işlemindeki aşamalarla aynıdır. Öncelikle alım faturaları listelenerek check işaretleri atılıp Üretime Göre Listele (Satınalma) işlemi seçeneği ile bağlı satış faturaları listelenir ve ilişkilendirilir.


Yüklenilen KDV Listesi Başlıkları:


Alım faturasının Tarihi: Bu alana alış hareketinin tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında gelir.


Alış Faturasının Serisi: Bu alana alış faturasının serisi gelir. Bilindiği üzere fatura serileri "A5" gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi "B" gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında "-, /, boşluk" gibi karakter olmaksızın) bitişik olarak "A5" şeklinde gelmelidir. Ancak ödeme kaydedici cihaz fişleri doldurulurken bu belgelerde seri bulunmadığı için "Alış Faturasının Serisi" başlıklı alana bilgi gelmeyecektir.


Alış Faturasının Sıra No'su: Bu alana alış faturasının sıra numarası gelir.

Programlarımızda fiş numarası bir bütün olarak geldiğinden ve seri numarası kısmının genelde Belge Numarası alanında girilmesi sebebiyle Alış Faturasının Serisi bölümü hareket aktarımı sonrasında boş gelecek, Sıra No'su bölümünde de faturanın fiş numarası gelecektir. Bu alanların daha sonra Excel'den düzenlemesi önerilmektedir.


Satıcının Adı Soyadı Unvanı: Bu alana alış faturasını düzenleyen satıcının adı-soyadı/unvanı gelir.


Satıcının Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası: Bu alana satıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; satıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası gelir.

Eğer satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu alana "1111111111" gelecektir.


Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi: Bu alana alınan mal/hizmetin kodu gelir.


Excel Dosyası Oluştur işleminde aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı alım hareketleri birleştirilirken bu alandaki bilgiler virgülle ayrılarak görüntülenir.


Alınan Mal veya hizmetin Miktarı: Bu alana alınan mal/hizmetin miktarı gelir.


Excel Dosyası Oluştur işleminde aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı alım hareketleri birleştirilirken bu alandaki bilgiler virgülle ayrılarak "Alınan mal veya hizmetin Cinsi" alanında girilen sırada gelecektir.


Alış Faturasının KDV Hariç Tutarı: Bu alana alım hareketinin KDV hariç tutarı gelir.


Excel Dosyası Oluştur işleminde aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı alım hareketleri birleştirilirken bu alanlardaki bilgilerin toplamı gelecektir.


Aynı numaralı alış hareketleri farklı KDV oranlarına tâbi malların KDV hariç tutarlarının toplamı bu alana gelecektir.


Örneğin A malı 100 TL ve %8'lik KDV'ye tâbi, B malı 200 TL ve %18'lik KDV'ye tâbi, bu iki malzemenin toplam KDV hariç tutarı (100 + 200 =) 300 TL olup bu alana 300,00 tutarı yansır.


Alış Faturasının KDV'si: Bu alana alım hareketinin KDV'si gelir.


Excele Dosyası Oluştur işleminde aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı alım hareketleri birleştirilirken bu alanlardaki bilgiler toplanarak getirilir.


Aynı numaralı alım hareketleri farklı KDV oranlarına tâbi malzemeler için hesaplanan KDV'ler toplamı yansır.Örneğin A malı 100 TL ve %8'lik KDV'ye tâbi, B malı 200 TL ve %18'lik KDV'ye tâbi malzemenin toplam KDV tutarı (100x%8) + (200x%18) = 44 TL olup bu Alana 44,00 tutarı gelmelidir.


Satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu durumda bu alana (faturada KDV olmayacağı için) alıma ilişkin gümrük makbuzunda gösterilen ve mükellefçe indirim konusu yapılan KDV tutarı manuel girilmelidir.


Bünyeye Giren Mal veya Hizmetin KDV 'si: Bu alana alış faturasındaki KDV'nin ihraç edilen malzemenin bünyesine giren tutarı gelir. Yani alım hareketindeki malzemenin tamamı iade istenilen dönemde ihraç edildi ise (ilişkilendirilen satış hareketi ihraç hareketi ise) bu alan "Alış faturasının KDV'si" alanı ile aynı olacaktır.


Örnek: Adedi 1000 TL den % 18 KDV ile alınan 100 Adet A malzemesinin 50 adedi aynı dönemde ihraç edilmiştir. Alım hareketi ile ilişkilendirilen ihraç /satış hareketine bağlı olarak bu alana malzemenin 50 adedine ilişkin olan 9.000 TL KDV tutarı gelmelidir.


GGB Tescil No'su: Bu alana satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alım hareketi ithalat ise) alıma ilişkin Gümrük Giriş Beyannamesi'nin (GGB) tescil numarası gelir.

Alım hareketi ithalat değilse yurtiçinden alım yapıldı ise bu sütun boş kalır.

Aynı şekilde yurtdışından bir hizmet alımı söz konusu ise ve bir gümrük giriş beyannamesi yoksa bu alan yine boş kalır.


Belgeye İlişkin İade Hakkı Doğuran İşlem Türü: Bu alan iade hakkı doğuran işlem türünün (e-beyannamedeki kodu) F10 ile ulaşılacak işlem türleri listesinden ilgili kodun seçilmesi sonucunda manuel doldurulacaktır. Bu alan, birden fazla sayıda iade hakkı doğuran işlem türünden iade talep eden mükelleflerce doldurulmalıdır. Kullanıcının sadece bir işlem türünden iade talebi varsa bu sütun boş bırakmalıdır.


Yükleme Türü: KDV iadesi talebinde bulunan mükelleflerin yüklenilen KDV listesine dahil ettikleri faturaların aşağıdaki yüklenim türlerinden hangisine ait olduğunu belirtmeleri gerekmektedir. Yükleme türleri; Doğrudan yüklenim, Genel giderler ve ATİK (Amortismana Tabi İktisadi Kıymet).


Belgenin İndirime Konu Edildiği KDV Dönemi: Bu alan 2015/11 iade dönemi itibariyle yüklenilen KDV listesi verilmesi gereken bütün iade işlem türleri için doldurulması zorunlu alandır. Yüklenilen KDV listesine yazılan belge hangi dönem indirilecek KDV hesabına dahil edilmiş ise o dönem yazılmalıdır.


Belgenin Yüklenildiği KDV Dönemi: Bu alan 405,406 ve 439 iade işlem türlerinden iadeler için doldurulması zorunlu alandır.  (405 ve 406 işlem türleri için 2015/11 dönemi itibariyle 439 işlem türü için ise 2016/01 dönemi itibariyle girilmesi zorunlu alandır.) Yüklenilen KDV listesine yazılan belgenin yüklenildiği dönem yazılmalıdır.  Belge hangi iade işlem türünden hangi dönemde yüklenime konu olmuş ise o dönem yazılmalıdır. 406 ve 439 işlem türlerinden iadelerde, iade talep edilen dönemde birden fazla aya ait yüklenim tutarları tek yüklenilen KDV listesinde verilmektedir. Hangi belgenin tamamının veya bir kısmının hangi ayda yapılan istisna satışlardan yüklenildiğini belirtmek için, bu alan kullanılmalıdır.


 

İndirilecek KDV Listesi


e-Beyannameler bölümünde yer alan indirilecek KDV listesi iki başlıktan oluşur; 


 • Genel Bilgiler ve 

 • İndirilecek KDV Listesi.


Genel Bilgiler bölümünde idari bilgilerle mükellefe ait bilgiler listelenmektedir.


İndirilecek KDV Listesi Başlıkları:


Alım faturasının Tarihi: Bu alana alış hareketinin tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında gelir.


Alış Faturasının Serisi: Alış faturalarında girilen seri numarası bu alana aktarılır. Bilindiği üzere fatura serileri "A5" gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi "B" gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında "-, /, boşluk" gibi karakter olmaksızın) bitişik olarak "A5" şeklinde gelir.


Alış faturalarında seri numarası belirtilmediğinde, bu alana "Belge No" alanındaki bilgi aktarılır.


Alış Faturasının Sıra No'su: Bu alana alış faturasının sıra numarası gelir.


Satıcının Adı Soyadı Unvanı: Bu alana alış faturasını düzenleyen satıcının adı-soyadı/unvanı gelir.


Satıcının Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası: Bu alana satıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; satıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası gelir.

Eğer satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu alana "1111111111" gelmelidir.


Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi: Bu alana alınan mal / hizmetin kodu gelir.

Alış faturası ile birden fazla mal/hizmet alındı ise bu alana çok genel olmamak kaydıyla ana başlıklar halinde virgülle ayırarak alınan malların / hizmetlerin kodları gelir.


Alınan Mal veya Hizmetin Miktarı: Bu alana alınan mal/hizmetin miktarı gelir.


Alış Faturasının KDV Hariç Tutarı: Bu alana Alış Faturasının KDV hariç tutarı gelir.

Örneğin A malı 100 TL ve %8'lik KDV'ye tâbi, B malı 200 TL ve %18'lik KDV'ye tâbi, bu iki malzemenin toplam KDV hariç tutarı (100 + 200 =) 300 TL olup bu alana 300,00 tutarı yansır.


Alış Faturasının KDV'si: Bu alana alış faturasının KDV'si gelir.


Örneğin A malı 100 TL ve %8'lik KDV'ye tâbi, B malı 200 TL ve %18'lik KDV'ye tâbi malzemenin toplam KDV tutarı (100x%8) + (200x%18) = 44 TL olup bu Alana 44,00 tutarı gelir. Satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu durumda bu alana (faturada KDV olmayacağı için) alıma ilişkin gümrük makbuzunda gösterilen ve mükellefçe indirim konusu yapılan KDV tutarı manuel girilmelidir.


GGB Tescil No'su: Bu alana satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alım hareketi ithalat ise) alıma ilişkin gümrük giriş beyannamesinin (GGB) tescil numarası gelir.

Alım hareketi ithalat değilse yurtiçinden alım yapıldı ise bu sütun boş gelmelidir. Aynı şekilde yurtdışından bir hizmet alımı söz konusu ise ve bir gümrük giriş beyannamesi yoksa bu alan yine boş gelmelidir.


Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi: Bu alan sadece "406-İndirimli Orana Tabi İşlemler" dolayısıyla KDV iadesi talep eden mükelleflerce manuel olarak doldurulmalıdır.

Girişi yapılan faturanın indirim hakkının kullanıldığı (yasal deftere kaydedildiği) KDV dönemi yıl, ay şeklinde arada boşluk bırakmaksızın yazılır. Örneğin 2009 Ocak dönemi için "200901"; 2009 Şubat dönemi için "200902" şeklinde giriş yapılmalıdır. Eğer mükellefin "406-İndirimli Orana Tâbi İşlemler" dolayısıyla iade talebi bulunmuyorsa 11 No'lu Sütun olan "Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi" sütunu boş bırakılır.


İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası: Bu alan sadece başkaca firmaların ihracatına aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerince manuel doldurulması gereken bir alandır.


Başkaca firmaların ihracatına aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketi veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi kendi indirilecek KDV listesinin girişini yaparken 12 No'lu sütuna kendi vergi kimlik numarasını; ihracatına aracılık ettikleri firmanın indirilecek KDV listesini girerken 12 No'lu sütuna ihracatına aracılık ettikleri firmanın vergi kimlik numarasını kaydetmelidirler.


Eğer iade talep eden mükellef, başkaca firmaların ihracatına aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketi veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi değilse bu alan boş bırakılacaktır.


Kullanıcı ilgili döneme ait İndirilecek KDV Listesine aktardığı bilgileri "F9 Excel Dosyası Oluştur" seçeneği ile Excel dosyası formatında bilgisayarına kaydedebilir.


 

Muhtasar Beyanname


Aylık veya üçer aylık olarak hazırlanan Muhtasar Beyannamesi'nin programda oluşturulması ve XML dosyasının hazırlanarak elektronik ortamda gönderimi için kullanılır.


Muhtasar Beyanname eklendiğinde diğer beyannamelerimizde olduğu gibi hesap-hesap aralığı-tutar ya da formül gibi karşılıkların seçildiği alanlar karşımıza çıkacaktır.


Muhtasar Beyanname şu bölümlerden oluşmaktadır; Genel Bilgiler, Vergiye Tabi İşlemler, Ödemeler, Vergi Bildirimi, SGK Bildirimleri, Düzenleme Bilgileri ve Ekler.


Genel Bilgiler: Genel Bilgiler bölümü üç başlıktan oluşur. Beyanname numarasının girildiği "No" alanı, vergi dairesinin seçildiği, beyannamenin hangi dönemin, hangi yıl ve ayına ait olduğu gibi seçeneklerinin belirtildiği İdari Bilgiler ve mükellefe ait bilgilerin girildiği Mükellefin alanı.


Muhtasar Beyanname aylık olarak verildiği gibi 3'er aylık olarak da verilebilmektedir. İdari Bilgiler bölümünde Dönem Tipi seçeneği ile Muhtasar Beyanname'nin aylık mı üçer aylık mı olduğu belirlenmektedir.


Dönem Tipi combo box'ı açılarak 3 Aylık seçilmiş ise ekranda bu üç aylık dönemin hangi aydan itibaren başladığı bilgisi listelenmektedir.


Prim Hizmet (APHB) seçeneği, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmese istinaden oluşturulacak muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile ilgili bir seçenektir. Bu seçenek işaretlenirse, SGK bilgileri sekmesine girilen veriler XML'e basılır.


Vergiye Tabi İşlemler: Vergiye Tabi İşlemler bölümü iki başlıktan oluşmaktadır; Matrah ve Vergi Bildirimi ve Mahsup Edilen Vergiler.


Diğer beyannamelerimizin oluşturulmasında olduğu gibi beyannameyi oluşturan kalemler için Hesap-Hesap Aralığı–Tutar yada Formül seçeneklerinden biri kullanılmalıdır.


Ödemeler: Ödemeler bölümünde ücret ve ücret sayılan ödemeler ile menkul sermaye iratları dışında kalan ödemelere ait bildirimler listelenmektedir.


Bu kaleme uygun olan kişi yada firmalara ait adres, TC kimlik, vergi kimlik, gayrisafi tutar vb. bilgileri girilerek listelenmektedir.


Veri Al: Ödemeler tabında, F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Veri Al" seçeneği kullanılarak, Genel Bilgiler tabında belirtilen ay ve yıla uygun olan serbest meslek makbuzları, gider pusulaları ve müstahsil makbuzları satırlara otomatik olarak aktarılır.


Vergi Bildirimi: Vergi Bildirimi bölümü üç başlıktan oluşmaktadır. Çalıştırılan İşçi Sayısı bölümü aylık-3 aylık olarak asgari ücretli ve diğer ücretli olarak çalıştırılan işçi sayılarının toplamlarının girildiği bölümdür.


Muhtasar Beyanname'nin türüne göre bu alanlardaki kutular edit edilebilir hale dönüşmektedir. Muhtasar Beyanname'nin dönemi 3 aylık ise Çalıştırılan İşçi Sayısı bölümünde bu periyoda denk gelen aylar için ayrı ayrı işçi sayısı girilmektedir.


Muhtasar aylık olarak veriliyor ise asgari ücretli ve diğer ücretli çalışan işçi sayısı sadece beyannamenin verildiği o ay için girilmektedir. Tahsilatı Yapılmış Kaldırılan Vergiler bölümünden ise bu vergilere ait tür kodu seçimi yapılarak karşılığında yapılan gelir vergisi kesintisi tutarı bildirilmektedir.


Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim Tebliği ise üç seçenekten ibarettir; Yok, 1 Seri No'lu Tebliğ Kapsamında Teşvik, 4 Seri No'lu Tebliğ Kapsamında Teşvik.


SGK Bildirimleri: SGK Bildirimleri sekmesinin altında sigortalı çalışanların bilgileri girilir.

Genel Bilgiler sekmesinde yer alan "Prim Hizmet (APHB)" işaret kutusu seçilirse, SGK bilgileri sekmesine girilen veriler XML'e basılır.


Düzenleme Bilgileri: Vergi sorumlusuna ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür.


Ekler: Ekler bölümü şu başlıklardan oluşur; Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim (06. 06. 2008 Sonrası), Ar – Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim, Kültür Yatırımları ve Girişimlerine İlişkin Bildirim, Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim, Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim (06. 06. 2008 Öncesi), G.V.K Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim, Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmeleri Bildirimi, İşyeri Bilgileri İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim, 4691. Madde Kapsamına İlişkin Bildirim, G.V.K. Geçici 72. Madde Kapsamında Yapılan Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına İlişkin Bildirim, Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerde İndirim Uygulamasına İlişkin Bildirim, (G.V.K. Madde 33) ve 6550 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim.


 

Satış Faturaları ve GÇB Listesi


e-Beyannameler başlığında yer alan satış faturaları ve GÇB listesi iki başlıktan oluşmaktadır; 


 • Genel Bilgiler, 

 • Satış Faturaları ve GÇB Listesi.


Genel Bilgiler bölümünde idari bilgilerle mükellefe ait bilgiler listelenmektedir. Satış faturaları ve GÇB Listesi başlığında ise satış faturaları ile Gümrük Çıkış Beyannamesi listesi bilgileri yer almaktadır.


Satış Faturaları Listesi Başlık Bilgileri


Gümrük Çıkış Beyannamesi/ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Tescil Numarası: Bu alana Gümrük Çıkış Beyannamesi'nin (GÇB) / Elektronik Ticaret Gümrük Numarası'nın (ETGB) tescil numarası yani ihracat operasyon fişinde "İhracat Bilgileri" tabındaki GÇB/ETGB No. gelir.


İhraç Edilen Malın Cinsi: Bu alana ihracat operasyon fişindeki malzemeye ait GTİP Numarası (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) gelir.


İhraç Edilen Malın Miktarı: Bu alana ihracat operasyon fişindeki malzemeye ait miktar bilgisi gelir.


İhraç Edilen Malın Ölçü Birimi Kodu: Bu alana ihraç edilen malın birimi/ölçü birimi gelir.


Satış Faturasının Tarihi: Bu alana ihracat operasyon fişinin tarihi gelir.


Satış Faturasının Serisi: Bu alana ihracat operasyon fişinin serisi gelir.


Satış Faturasının Sıra No'su: Bu alana ihracat operasyon fişinin sıra numarası gelir.


Alıcının Adı Soyadı/Unvanı: Bu alana ihracat operasyon fişinin cari hesabının yani alıcısının unvanı/adı-soyadı gelir.


Kullanıcı ilgili döneme ait satış faturası listesine aktardığı bilgileri "F9 Excel Dosyası Oluştur" seçeneği ile Excel dosyası formatında bilgisayarına kaydedebilir.


Gümrük Çıkış Beyannamesi Listesi Başlık Bilgileri


Gümrük Çıkış Beyannamesi/ETGB Tescil Numarası: Bu alana Gümrük Çıkış Beyannamesi'nin  / Elektronik Ticaret Gümrük Numarası'nın (ETGB) tescil numarası yani ihracat operasyon fişinde "İhracat Bilgileri" tabındaki GÇB/ETGB No. gelir.


GÇB/ETGB' deki Döviz Cinsi: Bu alana ihracat operasyon fişinde "İhracat Bilgileri" tabındaki işlem döviz türü gelir.


GÇB/ETGB'ye İlişkin Toplam Fatura Tutarı (Döviz Cinsinden): Bu alana ihracat operasyon fişinde "İhracat Bilgileri" tabındaki toplam işlem döviz tutarı gelir.


Kullanıcı ilgili döneme ait gümrük çıkış beyannameleri listesine aktardığı bilgileri "F9 Excel Dosyası Oluştur" seçeneği ile Excel dosyası formatında bilgisayarına kaydedebilir.


 

Kesin Mizan


403 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu gereğince, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için "Kesin Mizan Bildirimi'nin" elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu doğmuştur.


Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini 1 Mart-31 Mart tarihleri arasında, kurumlar vergisi mükellefleri ise bildirimlerini 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda vereceklerdir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bildirimlerini kendi gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde vermek zorundadırlar.


Genel Muhasebe/Ana Kayıtlar/e-Beyannameler başlığı altına Kesin Mizan seçeneği yer almaktadır.


Kesin Mizan üç başlıktan oluşmaktadır; Genel Bilgiler, Kesin Mizan ve Düzenleme Bilgileri.


Genel Bilgiler başlığında beyannamenin dönem tipinin belirlendiği idari bilgiler ve mükellefe ait bilgiler girilmektedir. Kesin mizan yıllık ya da 12 Aylık Özel Hesap dönemine göre verilmektedir.


Kesin Mizan başlığında ise mizanı oluşturacak hesaplar listelenmektedir. Tebliğe göre üçlü kod defteri hesapları kullanılmakta olup, "Tekli" ya da "ikili" kod defteri kebir hesap gruplarının hiçbirine kesin mizan bildiriminde yer verilmeyecektir.

Kesin mizan penceresi Hesap Kodu, Hesap Açıklaması, Dahil Edilecek Hesaplar, Borç Toplamı, Alacak Toplamı, Borç Kalanı ve Alacak Kalanı kolonlarından oluşmaktadır.


Dahil Edilecek Hesaplar bölümünde ilgili hesabın toplamına dahil edilmesi istenen hesap kodları noktalı virgül ile ayrılarak yazılmalıdır.


Kesin mizan penceresinde "Veri Al" seçeneği ile mizanı oluşturan hesaplara ait değerler listelenmektedir.


Bu ekranda sol alt köşede yer alan Excel düğmesi ile kesin mizan bilgilerinin Excel'e aktarımı yapılabilmektedir.


Düzenleme Bilgileri başlığında da beyannamenin hangi sıfatla verildiği, beyannameyi düzenleyen ve beyannameyi gönderen müşavir bilgileri girilmektedir.


Kesin mizan hazırlanıp kaydedildikten sonra üzerinde F9 menüsündeki "XML Dosyası Oluştur" seçeneği ile XML dosyası olarak kaydedilir. Bu dosya BDP (Beyanname Düzenleme Programı) de açılabilir.


BDP programında gerekli kontrol ve düzenlemeler yapıldıktan sonra paket oluşturulup internet sayfasından kullanıcı adı ve şifre girişi yapılarak gönderilir.


 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi


Gelir vergisi beyannamesi Genel Muhasebe/Ana kayıtlar/E Beyannameler seçeneğinden tanımlanmaktadır. Yıllık gelir vergisi beyannamesi 7 bölümden oluşmaktadır; 


 • Genel Bilgiler, 

 • Kazanç Bildirim Detayı, 

 • Gelir Bildirimi, 

 • Vergi Bildirimi, 

 • Düzenleme Bilgileri, 

 • Performans Bilgileri  

 • Ekler


Genel Bilgiler: Genel bilgiler bütün beyannamelerde olduğu gibi idari bilgilerin yani beyanname tipi, vergi dairesi, beyanname yılı, ayı ile ilgili bilgilerin girildiği bölümdür.

İdari bilgilerin dışında mükellefe ait bilgiler de Mükellefin başlığından girilmektedir.


Gelir Vergisi Beyannamesi'nde Genel Bilgiler başlığında Sosyal Güvenlik Kurumları ile Bağlı Olduğu Mesleki Teşekkül bölümleri mevcuttur. Sol tarafta yer alana Sosyal Güvenlik Kurumları bölümünde kurum yada sandık bilgisi ile sicil – tahsis no bilgileri yer almaktadır.


Bağlı Olduğu Mesleki Teşekkül bölümünde adı ve üye numarası bilgisi girilmektedir.


Kazanç Bildirim Detayı


Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim: İradın türü, iradı sağlayanın adı- soyadı, gayrisafi irat, indirilecek giderler gibi bilgilerin girildiği bölümdür.


Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirim: Bu bölümde faaliyet türü, gayrisafi hasılat, indirilecek giderler vb. bilgilerle bağkur yada SSK primi ve engellilik indirimi ile ilgili bilgiler tanımlanmaktadır.


Ücretlere İlişkin Bildirim: İşverenin adı-soyadı, elde edildiği süre, gayrisafi tutar, indirimler ve kesilen gelir vergisi ile ilgili tanımlamaların yapıldığı bölümdür.


Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim: Gayrimenkul türü, bulunduğu adres, il-ilçe, vergi değeri gibi bilgilerin girildiği bölüm dışında geçmiş yıllar tahsilatı, vergiden istisna edilen tutar, safi iradın tespit şekli ve giderler ile ilgili başlıklardan ibarettir.


Safi iradın tespit şekli gerçek seçilmiş ise 18. bölüm açılmış olacak ve giderler bilgisine ait giriş yapılabilecektir.


Götürü seçildiğinde 18 numaralı bölüm kalkacak ve bu alana giriş yapılmayacaktır.


Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim: Teşebbüs veya ortaklığı, faaliyet konusu, pay oranı, kar gibi bilgiler ile bağ-kur primi, yatırım indirimi bölümleri veri girişini oluşturmaktadır.


Diğer İstisna ve İndirimlere İlişkin Bildirim


Zirai Kazançlara İlişkin Bildirim: Zirai kazançlara ait bildirim icmal tablosu, zirai işletme hesabı özeti, ortakların bölümleri ile bağ-kur primi, yatırım indirimi ve yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan yatırım indirimi bölümlerinden oluşmaktadır.


Basit Usulde Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim


Mahsup Edilemeyen Geçmiş Yıl Zararları: 2004 ile 2008 yıl aralığında mahsup edilemeyen zararların beyan edildiği bölümdür.


Diğer Kazanç ve İratlara ilişkin Bildirim


Gelir Bildirimi: Beyan edilecek gelirlerden yapılacak indirimlerin listelendiği bölümdür.


Vergi Bildirimi: Yabancı ülkede ödenen vergiler ile geçici vergiler bu bölümde tanımlanmaktadır.


Düzenleme Bilgileri: Beyannamenin hangi sıfatla verildiği, beyannameyi düzenleyene ait bilgiler, beyanname gönderen sm, smmm, ymm bilgileri bu bölümde girilmektedir.


Performans Bilgileri: Bilanço esasında defter tutan mükelleflere ilişkin performans derecelendirme bilgileri ile serbest meslek erbabına ilişkin performans bilgilerinin tanımlandığı bölümdür.


Ekler: Ekler bölümü 7 başlıktan oluşmaktadır; Ayrıntılı Bilanço, Ayrıntılı Gelir Tablosu, Bilanço esas. kardan mali kara ulaş. gösteren bildirim, İşletme hesap özeti, Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin liste, 4325 say. Kanun kaps. kazanç ait gelir ver. İnd. İliş. Bildirim ve Yabancı ülkede ödenen vergiler.


 

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar)


Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi beş bölümden oluşmaktadır; 


 • Genel Bilgiler,

 • Matrah Bildirimi,

 • Vergi Bildirimi,

 • Düzenleme Bilgileri

 • Ekler.


Genel Bilgiler: Beyannameye ait tanım bilgilerinin yer aldığı giriş bölümüdür. İdari bilgiler ile mükellefe ait bilgiler buradan girilir.


İdari bilgilerde beyanname dönemi seçilerek hangi döneme ait işlemlerin bildirileceği tanımlanır.


Geçici Vergi Dönemi ve Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi olmak üzere iki adet dönem tipi mevcuttur.

Geçici vergi dönemi ile mali yıl başından başlayarak üçer aylık periyotlarda tanımlanan vergi dönemleri ifade edilmektedir. Buna bağlı olarak çalışan dönem bilgisinde sıralanan 1.Dönem, 2.Dönem vb. de üçer aylık periyotları ifade etmektedir.


Geçici vergi özel hesap dönemi ise mali yıl başlangıcı olmayan özel dönem kullanan kurum yada kuruluşların kullandıkları hesap dönemidir.


Buradaki dönemin bitiş ayı ile kastedilen mali yılın bittiği aydır. Bu seçeneğe göre üçer aylık periyotlar halinde dönemler oluşturularak vergi bildirimleri hesaplanacaktır.


Matrah Bildirimi: Matrah bildirimi üç bölümden oluşmaktadır.


İlk bölümde Ticari Bilanço Karı veya Zararı, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler, Zarar Olsa da İndirilecek İstisna ve İndirimler ile ilgili tanımlamalar yer almaktadır.


Burada vergi bildiriminde bulunan kişi ya da kurumun durumuna göre tanımlamalar ve bunların çalışacağı hesaplar belirlenir. Tüm beyanname tanımlarında olduğu gibi ilgili alan üzerinde tıklanarak açılan pencereden hesap ya da tutar bilgisi girilebilmektedir.


İkinci ve üçüncü bölümde mevcut indirimler varsa türlerine göre seçilerek tanımlanabilmektedir.


Vergi Bildirimi: Vergi Bildirimi bölümünde önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi, mahsup edilecek yabancı ülkelerde ödenen vergi tutarı, mahsup edilecek tevkifat tutarı, sonraki döneme devreden yabancı ülkelerde ödenen vergi tutarı ile tevkifat tutarı kaydedilir.


Kazancın Tespit Yöntemi alanında, mükellefin kazancının tespit şekli, bilanço, işletme hesabı veya dar mükellef ulaştırma kurumu hasılat defteri esası olarak belirtilir. Bilanço seçilirse, aktif olacak Bilanço Tipi alanında ilgili bilanço tipi seçilir.


Tanımlanan bilgiler doğrultusunda listelemeler Ekler bölümünde yapılacaktır.


Düzenleme Bilgileri: Beyannameyi düzenleyenin bilgilerinin girildiği bölümdür.

Düzenleme bilgileri dört bölümden oluşur; Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği, Beyannameyi Düzenleyen, Beyanname Gönderen SM/SMMM/YMMYMM Bilgileri.


Ekler: Ekler tabında girilecek başlık bilgileri şunlardır; Fatura Bilgileri, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar, Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri, İşletme Hesap Özeti, Gelir Tablosu, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler, Yurtdışı Mukimi Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Sağlık Hizmetlerine İlişkin Form, Yurtdışı Mukimi Kişi/Kurumlara Verilen Eğitim Hizmetlerine İlişkin Bildirim, İndirimli Kurumlar Vergisi Tablosu, Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Tablosu ve Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi. 


Fatura Bilgileri tabında faturaya ait bilgiler girilmektedir; Merkez/Şube, Fatura Çeşitleri (Kağıt Fatura/E-Fatura/E-Arşiv), Matbaa/Noter T.C Kimlik No, Matbaa/Noter Vergi Kimlik No, Fatura Tarihi, Fatura Seri-Sıra No, Alıcı T.C Kimlik No, Alıcı Vergi Kimlik No, Tutarı (KDV Dahil)

Ekler tabındaki diğer alanlar Vergi Bildirimi tabındaki veri girişine bağlı çalışmaktadır.


Vergi Bildirimi tabında kazancın tespit yöntemi "Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri" seçilmiş ise Ekler tabındaki "Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri" tabı doldurulmalıdır.


Kazancın tespit yöntemi "İşletme Hesabı Özeti" seçilmiş ise Ekler tabında yer alan İşletme Hesap Özeti tabına veri girişi yapılmalıdır.


Kazancın tespit yöntemi "Bilanço" seçilmiş ise Ekler tabındaki gelir tablosu seçeneklerinden Bilanço tipine uygun olan alanlara veri girişi yapılır.


Veri girişleri tamamlanarak kaydedilen Geçici beyannamesinin üzerinde F9-"XML Oluştur" seçeneği ile BDP programında açılacak veri oluşturulabilmektedir.


 

Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir)


Geçici vergi beyannamesi beş başlıktan oluşur; 

 • Genel Bilgiler,

 • Matrah Bildirimi,

 • Vergi Bildirimi,

 • Düzenleme Bilgileri

 • Ekler.


Genel Bilgiler


Genel Bilgiler bölümü beyanname numarasının girildiği No alanı , beyannamenin vergi dairesi ,dönem tipi ve dönem bilgilerinin girildiği idari bilgiler ile mükellefe ait bilgilerin girildiği mükellefin bölümlerinden oluşmaktadır.


İdari bilgiler bölümünden beyannamenin özelliğini belirleyerek tanımlamalara başlanmaktadır.


Geçici Vergi Dönemi ve Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi olmak üzere iki tip mevcuttur.


Geçici Vergi Dönemi seçilmiş ise beyanname yılı ve dönem bilgisi aktif olacak ve buradan hangi döneme ait beyanname olduğu seçilmelidir.


Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi seçilmiş ise dönem bitiş ayı da aktif hale gelecektir.

Bu seçenekle birlikte dönemin bitiş ayı , yılı ve dönem bilgileri girilmektedir.


Matrah Bildirimi


Matrah bildirimi bölümü Ticari Kazanç, Yatırım İndirimi, Serbest Meslek Kazancı, Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları ve 31.12.2005 tarihine kadar yapılan yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan Yatırım İndirimi kalemlerinin yer aldığı bölüm ile İndirimler bölümünden oluşmaktadır.


Her bir kalemin karşılığında çalışacak hesap ,hesap aralığı ,tutar yada formül bilgileri tanımlanmalıdır.


" * " işaretli olan satıra ' Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ' dikkate alınarak hesaplanan kazanç tutarı yazılacaktır.


" ** " işaretli olan satır sadece Özel Hesap Döneminde beyanname veren ve tercihleri Yatırım İndirimi istisnasından yararlanmama yönünde kullanan mükellefler tarafından doldurulacaktır.


Vergi Bildirimi


Vergi bildirimi bölümünde önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi , mahsup edilecek tevkifat tutarı ile kazancın tespit yöntemine ait bilgiler girilmektedir.


Kazancın Tespit Yöntemi ve varsa Ortak Olunan Firmalara Ait Bilgiler tablosunda yer alan "Mükellef ve Ortaklığın Vergi Kimlik Numarası” alanında, mükellefler öncelikle kendilerine ait bilgileri, daha sonra varsa ise ortaklığa ait bilgileri kaydeder. 


Kazancın Tespit Yöntemi alanında, mükellef kazancının tespit şekli, işletme hesabı veya bilanço esası olarak belirtilir.


Tanımlanan bilgiler doğrultusunda listelemeler Ekler bölümünde yapılacaktır.


Düzenleme Bilgileri


Düzenleme bilgileri dört bölümden oluşur; Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği, Beyannameyi Düzenleyen, Beyanname Gönderen SM/SMMM/YMM ve YMM Bilgileri. 


Ekler


Ekler bölümü şu başlıklardan oluşmaktadır; Fatura Bilgileri, Gelir Tablosu, İşletme Hesap Özeti, Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirim, İstisnalar, Yurtdışı Mukimi Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Sağlık Hizmetlerine İlişkin Form, Yurtdışı Mukimi Kişi/Kurumlara Verilen Eğitim Hizmetlerine İlişkin Bildirim, Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Tablosu ve Eğitim Sağlık Harcamaları.


Fatura Bilgilerinde; hangi işyerinden hangi noter bilgisi ile kesildiği alıcıya ait verilerle fatura ile KDV tutar bilgileri girilmektedir.


Gelir Tablosu bölümünde vergi bildirimi başlığında kazancın şekli bilanço esası olarak tanımlanmış bilgiler listelenecek. Burada her bir seçenek için ayrı ayrı tanımlama yapılacaktır.


İşletme hesap özeti bölümünde de yine vergi bildirimi başlığında kazancın tespit şekli işletme defter esası olan satırlar listelenecek ve her biri için ayrı ayrı tanımlama yapılacaktır.


Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirimler de bu bölümden girilecektir.


İstinalara ait bilgiler İstisnalar başlığından girilmektedir.


Dahil olunan istisna türlerine göre tanımlamalar yapılmalıdır.


 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi


Kurumlar Vergisi Beyannamesi yedi başlıktan oluşmaktadır; 


 • Genel Bilgiler,

 • Kuruma Bağlı İşyerleri ve Geçmiş Yıl Zararları,

 • Kazanç ve İlaveler,

 • Vergi Bildirimi,

 • Düzenleme Bilgileri,

 • Ek Bilgiler

 • Ekler.


Genel Bilgiler: Beyannameye ait genel bilgilerin girişinin yapıldığı bölümdür. Vergi dairesi ve beyanname dönemine ait bilgilerin girildiği İdari Bilgiler, mükellefe ait vergi kimlik numarası, unvan vb. bilgilerin girildiği Mükellefin, dar mükellef temsilcisine ait bilgilerin girildiği Dar Mükellef Temsilcisi bölümlerinden oluşmaktadır. Kurumlar Vergisi Beyannamesi dönem tipi Yıllık ve 12 Aylık Özel Hesap Dönemi'dir.


Yıllık dönem tipi mali yıl başlangıcı Ocak bitişi ise Aralık olan firmalar için geçerlidir. 12 aylık özel hesap döneminde ise yine mali yıl baz alınır ancak burada dönem başlangıç ve bitiş ayı farklıdır.


Burada istisnai olarak bu özel dönemin bitiş ay bilgisi girilmektedir.


Kuruma Bağlı İşyerleri ve Geçmiş Yıl Zararları: Kuruma bağlı işyerlerinin sayılarının girildiği, geçmiş yıl zararlarının beyan edildiği bölümdür.


Kazanç ve İlaveler bölümü dört başlıktan oluşur; Ticari Bilanço Karı-Ticari Bilanço Zararı, İlaveler, Zarar Olsa dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler.


İşletmenin bilançosunda kar yada zarar olma durumunun belirtildiği bölüm "Ticari Bilanço Karı-Ticari Bilanço Zararı" seçenekleri ile ifade edilir.


İlaveler bölümünde kanunen kabul edilmeyen giderler yada önceki yıl ayrılan finansman fonu tanımlamalarına ait girişler bulunmaktadır.


Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirim türlerine göre tanımlamaların yapıldığı bölümdür.

Bu bölümde de kazancın bulunması durumunda indirilecek istisna ve indirim türlerine ait tanımlamalar yapılmaktadır.


Vergi Bildirimi: Vergi Bildirimi başlığı dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde işletmeden çekilen enflasyon düzeltmesi farkları, safi kurum kazancının Türkiye dışında elde edilen kısmı, 4325 Sayılı kanun kapsamında indirime esas kazanç tutarı, İşçi sayısı ve 4325 sayılı kanun kapsamında önceki yıldan devreden indirilecek kurumlar vergisi ile ilgili tanımlamalar yapılmaktadır.


İkinci bölümde ise mahsup edilecek vergiler ile ilgili bilgilerin girişi yer almaktadır.

Üçüncü bölümde ise yabancı ülkelerde ödenen vergilerden cari yılda mahsup edilemeyip gelecek yıla devreden kısmına ait bilgi girişi yer almaktadır.


Son bölümde ise Ekler bölümündeki veri girişi ile bağlantılı olan kazancın tespit yöntemi ile ilgili giriş söz konudur.


Kazancın tespit yöntemi şunlardır; Bilanço, İşletme Hesabı Özeti, Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri.


Eğer kazancın tespit yöntemi Bilanço seçilmiş ise bilanço tipide belirtilmelidir.


Bilanço tipi seçenekleri şunlardır; Bankalar, Sigorta Şirketleri, Tek Düzen Hesap Planı, Katılım

Bankaları, Yatırım Fonları, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri.


Ekler bölümünde yer alan veri girişleri de burada seçilen kazancın tespit yöntemi ve buna bağlı bilanço tipine göre yapılmaktadır.


Örnek: Kazancın tipi Bilanço ve bilanço tipi de Katılım Bankaları seçilmiş ise Ekler bölümünde bu alanlar veri girişi yapılmalıdır.


Düzenleme Bilgileri: Bu bölümde beyannamenin hangi sıfatla verildiği, beyannameyi düzenleyen, gönderen bilgileri girilmektedir.


Ek Bilgiler: Ek Bilgiler seçenekleri bu alandan belirtilir.


Ekler: Bu bölümde yer alan başlık bilgileri şunlardır; Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu, 6491 sayılı Kanun 12/5 Mad. Kapsamında İtfa Payları Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, İşletme Hesap Özeti, Yabancı Ülkede Ödenen Vergileri, Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste, Dar Mükellef Ortaklar, Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim, Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri, Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form, Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler, AR-GE Bilgileri, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler, İndirimli Kurumlar Vergisi Tablosu, Yurt Dışı Mukimi Kişi/Kurumlara Verilen Eğitim Hizmetlerine İlişkin Bildirim, Yurt Dışı Mukimi Kişi/Kurumlara Verilen Sağlık Hizmetlerine İlişkin Bildirim, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar, Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi ve Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Tablosu.


Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu: Kazancın tespit yöntemi bilanço seçilmesi durumunda bilanço tipine göre ilgili alanlar doldurulmaktadır.


Kar Dağıtım Tablosu: Dönem karı, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler, ortaklara temettü vb. bilgilerin girildiği bölümdür.


İşletme Hesap Özeti: Vergi bildirimi başlığında kazancın tespit yöntemi işletme hesabı özeti seçilmesi durumunda bu alana veri girişi yapılmaktadır.


Yabancı Ülkede Ödenen Vergileri: Yabancı ülkelerde ödenen vergilerin tanımlandığı bölümdür.


Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste: Kesinti yoluyla ödenen vergilere ait tanımlamaların yapıldığı bölümdür.


Dar Mükellef Ortaklar: Ortakları arasında dar mükellef ortağı bulunan kurumların ortaklarına ait bilgilerin girildiği bölümdür.


Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim: Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ait bilgi girişinin yapıldığı bölümdür.


Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri: Vergi bildirimi bölümünde kazancın tespit yöntemi dar mükellef ulaştırma kurumu hasılat defteri seçilmesi durumunda veri girişi yapılması gereken bir bölümdür.


Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form: Bu alandaki veri girişi beş başlıktan oluşmaktadır; Transfer Fiyatlandırması Kapsamındaki İlişkili Kişilere İlişkin Bilgiler, İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler, Transfer Fiyatlandırmasına Konu Olan İşlemlerde Kullanılan Yöntemler, Kurumun Yurtdışı İştiraklerine İlişkin Bilgiler ve Örtülü Sermaye Uygulamasına İlişkin Bilgiler. 


Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler: Yabancı para birimlerinden değerlemelerin yapıldığı bölümdür.

Comments


bottom of page